Đề cương ôn thi môn tin học 11 học kỳ 2 năm 2012 - 2013  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề cương ôn thi môn tin học 11 học kỳ 2 năm 2012 - 2013.
1. Từ khoá của chương trình con là:
A. Procedure B. Function C. Program D. Procedure và Function
2. Các biến của chương trình con là:
A. Biến toàn cục B. Biến cục bộ. C. Tham số hình thức. D. Tham số thực sự
3. Cho CTC sau:
Procedure thutuc(a,b: integer);
Begin
......
End;
Trong chương trình chính có thể gọi lại chương trình con như thế nào là hợp lệ:
A. thutuc; B. thutuc(5,10); C. thutuc(1,2,3); D. thutuc(5);
4. Khi viết một chương trình muốn trả về một giá trị duy nhất ta nên dùng :
A. Hàm. B. Thủ tục. C. Chương trình con. D. Thủ tục hoặc hàm
5. Cách khai báo nào sau đây là hợp lệ:
A. Function Ham(x,y: integer): integer; B. Function Ham(x,y: integer);
C. Function Ham(x,y: real): integer; D. Function Ham(x,y: real): Longint;
6. Trong lời gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các giá trị cụ thể gọi là:
A. Tham số giá trị B. Tham số hình thức C. Tham số biến D. Tham số thực sự.
7. Cho thủ tục sau:
Procedure Thutuc(x,y,z: integer); Các biến x,y,z được gọi là:
A. Tham số hình thức. B. Tham số thực sự. C. Biến toàn cục D. Biến cục bộ.
8. Trong chương trình chính, khi gọi một thủ tục các tham số biến phải:
A. Khác kiểu, khác số lượng biến. B. Khác kiểu, cùng số lượng biến
C. Cùng kiểu, khác số lượng biến. D. Cùng kiểu, cùng số lượng biến.
9. Cho chương trình sau
Program VD;
Var x, y : integer
Procedure CT( Var m,n: integer);
Var a, b: Integer;
Begin
......
End;
......
Trong chương trình trên các biến cục bộ là
A. x, y B. a, b C. m,n D. a, b, m, n
10. Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá:
A. Procedure B. Function C. Program D. Var
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap