Đề thi tuyển sinh tiếng anh vào 10 tỉnh phú thọ năm 2014 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi tuyển sinh tiếng anh vào 10 tỉnh phú thọ năm 2014 gồm có 8 bài: chọn từ có cách đọc khác, hoàn thành câu, sửa thành câu đúng... Mời các bạn tham khảo.

 

I. Chọn chữ cái A hoặc B, C, D của từ có phần gạch chân có cách đọc khác các từ còn lại. (1 điểm)

1. A. seat

B. teacher

C. wear

D. meal

2. A. needed

B. worked

C. stopped

D. washed

3. A. play

B. date

C. pay

D. many

4. A. think

B. thick

C. this

D. thanks

II. Chọn chữ cái A hoặc B, C, D tương ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. (3 điểm)

1.The boy felt very proud ___ his success at school.

   A. on

B. at

C. about

D. of

2. \Where ___ you go if you have a car?

   A. did

B. would

C. will

D. do

3. ___ taking me downtown on your way to work this morning?

   A. Would you mind

B. Can you

C. Why don’t you

D. Could you please

4. She bought me ___ .

   A. a leather brown bag

B. a brown leather bag

C. a bag brown leather

D. a bag leather brown

5. I don’t want to eat ___ because I am not hungry.

   A. everything

B. anything

C. nothing

D. something

6. They didn’t go on a picnic ___ the weather was awful.

   A. so

B. although

C. because

D. because of

7. This newspaper is ___ every day. It’s a daily newspapaer.

   A. publishing

B. published

C. publishes

D. to publish

8. Nowadays the ___ can know when a volcano will erupt.

   A. scientifically

B. scientific

C. scientists

D. science

9. Peter: Would you like some more tea? ~ Jack: ___ .

   A. Yes, please.

B. Here you are

C. You are welcome

D. No, I don’t mind

10. Please turn ___ the TV. I’d like to watch the news at 7:00.

   A. in

B. on

C. at

D. off

11. My family ___ go to Sam Son beach in summer when we lived in Thanh Hoa

   A. use

B. were used to

C. used

D. used to

12. She works for a national bank in Ha Noi, ___ ?

   A. does she

B. doesn’t she

C. did she

D. didn’t she

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap