Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 8 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 8 có đáp án.
I/.LISTENING :(2.5MS)– Track 21 and 22 in Skill2 Unit 3
 
1/.Listen to the passage and tick (v) true (T) or false (F) ( 1,25 ms)
1.Five-coloured sticky rice is a traditional dish. .................
2.Five-coloured stickicky rice is made with chemicals. ................
3.The colours represent the elements of life .................
4.These elements create harmony between people . …………
5.This rice is only made when there are guests. ………….
 
2/Listen again and complete the sentences (1,25ms)
1.Five-colour sticky-rice is made by ethnic monorities in the Northen…………..regions.
2.The dish has five colours red,yellow, green……….and white.
3.It is made using ……..roots and leaves.
4.The green colour symbolises.
5.Five colours stickyrice is made on special occasions for festivals and............
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap