Bộ đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bộ đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 có đáp án. Phân theo bài học mỗi bài học có 4 đề kiểm tra. Tài liệu có 161 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others.

1. a. planet 
b. character 
c. happy                                            
d. classmate

2. a. letter 
b. twelve 
c. person                                           
d. sentence

3.a. humor
b. music
c. cucumber                   
d. sun

4. a. enough
b. young
c. country                                         
d. mountain

5. a. sociable
b. ocean
c. receive                                           
d. special

II. Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

6. The sun . . . . . . . . . . . . . . . in the east.
a. rise
b. rose
c. rises                                                         
d. rising

7. ‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with______’
a. long curly black hair
b. curly long black hair
c. long black curly hair
d. curly black long hair

8. Tom is very shy but his sister is outgoing.
a. humorous

b. reserved
c. hard-working            
d. sociable

9. She shouldn’t get married yet; she . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. is not old enough
b. was not old enough
c. is not enough old
d. was not enough old

10. No, you can’t go to holiday by yourself! You aren’t . . . . . . . . . . . . !
a. very old
b. too old
c. old enough                          
d. enough old

11. She was a very_____child.
a. health
b. healthy
c. healthily                              
d. healthiness

12. That man seems . . . . . . . . . . . . . . .
a. happy
b. happily
c. happiness                            
d. be happy

13. What does your brother . . . . . . . . . . . . . . ?
a. look like
b. look as
c. be like                                           
d. as

14. Will she be annoyed that you forgot to phone?
a. displeased
b. pleased
c. please                                            
d. pleasure

15. Dave has a good______of humor.
a. sense
b. scene
c. scent                                                       
d. cent

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap