UNIT 1 - SUBJECT - OBJECT - POSSESSIVE PRONOUN - QUESTION  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập luyện SUBJECT - OBJECT - POSSESSIVE PRONOUN - QUESTION

I. Cirle the best option to complete each sentence:
1. Could you tell me _________ you don’t like living in a big city?
a. how b. when c. where d. why
2. “ _________ are they?”. “Oh, the President’s daughters”
a. Who b. Whom c. Which d. That
3. _________ book is this, yours or mine?
a. what b. whose c. with d. whom
4. _________ did you get to Brighton? By train
a. when b. where c. why d. how
5. Do you know that girl? _________ is her name?
a. How b. Which c. What d. Who
6. How _________ will the journey take? Two hours or more?
a. often b. far c. much d. long
7. _________ is that bike? It’s Tom’s
a. Whose b. Who c. Where d. When
8. _________ is her job? She’s a doctor
a. Who b. What c. Whose d. Which
9. The dog bit _________ on the leg
a. hers b. her c. she d. he
10. _________ are going camping over the weekend
a. We b. us c. our d. He

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap