Tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 là tài liệu có 1000 câu hỏi theo thể thức trắc nghiệm chọn 1 trong 4 đáp án. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 45 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé.

1. “Have you ever been to France?” “Yes, I _____ there last August.”
a. had been
b. went
c. have been
d. were

2. It’s a small town in the south _____ England.
a. no word is needed
b. from
c. to
d. of

3. Couldn’t you go a little faster? I’m _____ a hurry.
a. on
b. in
c. at
d. of

4. I usually wear skirts, but today I _____ trousers.
a. wears
b. wear
c. wearing
d. am wearing

5. It’s Mr. Smith, _____?
a. isn’t it
b. isn’t he
c. is it
d. is not it

6. One of my neighbors has _____ me to tea.
a. invited
b. pleased
c. suggested
d. welcome

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap