Đề thi khảo sát môn tiếng anh lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi khảo sát môn tiếng anh lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm 2016 là đề thi có thời gian làm bài 30 phút. Đề thi có hai phần, phần 1 có 64 câu trắc nghiệm, phần 2 là phần viết có 2 câu hỏi. Các bạn có thể xem 2 trang đầu trong tổng số 6 trang của đề thi. Mời các bạn tải để thi về tham khảo nhé.
SECTION A: MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS (64 questions x 0.125 = 8 points)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlinedpart differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1:
A. discussion
B. passion
C. decision
D. expression
 
Question 2:
A. could
B. shoulder
C. would
D. should
 
Question 3:
A. warned
B. decided
C. sacred
D. hatred
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST inmeaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 4: The introduction of credit cards radically modified North Americans’ spendinghabits.
A. reduced
B. altered
C. resolved
D. devoted
 
Question 5: He hurled the statue to the floor with such force that it shattered.
A. pulled
B. dropped
C. pushed
D. threw
 
Question 6: According to Freud, dreams can be interpreted as the fulfillment of wishes.
A. attainment
B. completion
C. performance
D. conclusion
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap