Đề thi chính thức môn Tiếng Anh Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mã đề 168  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mã đề 168 có 6 trang, thi chiều ngày 1/7/2016. Mời các bạn tham khảo!
SECTION A (8 points)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1:
A. laughs
B. drops
C. maintains
D. imports
 
Question 2:
A. justice
B. campus
C. culture
D. brush
 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3:
A. inflation
B. maximum
C. applicant
D. character
 
Question 4:
A. compulsory
B. biography
C. curriculum
D. admirable
Question 5: A. struggle B. anxious C. confide D. comfort
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap