Đề thi thử THPT quốc gia 2017 lần 1 môn Tiếng Anh của trường THPT Bắc Yên Thành  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. damaged                    B. sacrificed                C. distinguished          D. developed

Question 2 : A. suggestion    B. option                     C. relation                      D. condition

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. apply              B. appear                                 C. visit                                 D. attend

Question 4: A. remember       B. magazine                           C. suspicion                             D. acquaintance

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correcting in each of the following questions.

Question 5:  The professor together with his three students have been called to court.

                A                        B                                             C                       D

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap