500 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh về tiền vào chỗ còn thiếu có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

500 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh về tiền vào chỗ còn thiếu có đáp án là tại liệu bạn chọn 1 trong 4 đáp án để điền vào chỗ còn thiếu trong câu.

1. The house was burgled while the family was _______ in a card game.
A. buried
B. busy
C. absorbed
D. helping

2. I am sorry that I can’t _______ your invitation.
A. take
B. except
C. agree
D. accept

3. ______ what he says, he wasn’t even there when the crime was committed.
A. Following
B. According to
C. Hearing
D. meaning

4. he has impressed his employers considerably and ______ he is soon to be promoted.
A. nevertheless
B. accordingly
C. yet
D. eventually

5. He gave his listeners a vivid ______ of his journey through Peru.
A. account
B. tale
C. communication
D. plot

6. Will you be taking my precious experience into _______ when you fix my salary?
A. possession
B. account
C. mind
D. scale

7. The policeman stopped him when he was driving home and _______ him of speeding.
A. charged
B. accused
C. blamed
D. arrested

8. His stomach began to _______ because of the bad food he had eaten.
A. pain
B. harm
C. be hurt
D. ache

9. If you _____ money to mine, we shall have enough.
A. add
B. combine
C. unite
D. bank

10. he was full of _______ for her bravery.
A. energy
B. admiration
C. surprise
D. pride

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap