Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh lớp 9 tỉnh Hòa Bình năm học 2013-2014 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh lớp 9 tỉnh Hòa Bình năm học 2013-2014 có đáp án. Một số vấn đề: Biến dị tổ hợp, Phân tử mARN, quy luật phân li. đề thi có 5 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: (4,0 điểm)

Quan sát bức ảnh hiển vi của tế bào người đang phân chia bình thường thì thấy trong tế bào các NST xếp thành hàng trên mặt phẳng xích đạo và đếm được có 92 crômatit.

a) Hãy cho biết đây là quá trình phân bào nguyên phân hay giảm phân. Tế bào đang ở kỳ nào? Vì sao?

b) Mô tả cấu trúc NST ở kỳ đó?

Tế bào sinh dưỡng 2n của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp 9 đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo ra NST tương đương với 12264 NST đơn. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài sinh vật đó.

Câu 2: (2,0 điểm)

Biến dị tổ hợp là gì? Nêu các cơ chế làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

Câu 3: (2,0 điểm)

Phân tử mARN được tổng hợp trên mạch khuôn mẫu của phân tử ADN (mạch mã gốc). Tuy nhiên, người ta lại cho rằng mạch không dùng làm khuôn mẫu (mạch bổ sung với mạch mã gốc) mới thực sự là mạch mang thông tin di truyền mã hóa cho phân tử mARN. Em hãy giải thích tại sao người ta lại có quan điểm như thế?

Câu 4: (3,5  điểm)

Nêu điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li, quy luật phân li độc lập của Menđen theo quan điểm di truyền học hiện đại?

Trình bày phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen? Trong thí nghiệm của Menđen ở đậu Hà Lan, vì sao Menđen cho rằng các cặp tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau?

Giả sử một cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ, hãy cho biết:

      - Hiện tượng di truyền nào xảy ra? Giải thích.

       - Viết kiểu gen của các dòng thuần có thể được tạo ra về cả 3 cặp gen trên.

Câu 5: (3,0 điểm)

Một gen có tỉ lệ: G/A= 4/5 và quy định cấu trúc của một chuỗi pôlipeptit; khi dịch mã, đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 599 axit amin.
1. Tính số lượng nuclêôtit từng loại do môi trường nội bào cung cấp khi gen tự nhân đôi liên tiếp 6 lần?

Do đột biến, một cặp A–T của gen được thay thế bằng cặp G–X. Số liên kết hyđrô trong gen thay đổi như thế nào?

Câu 6: (4,0 điểm)

Ở cây lúa tính trạng thân cao, hạt tròn là trội so với tính trạng thân thấp, hạt dài. Cho cây lúa (P) chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với hai cây lúa khác nhau:
Với cây lúa thứ nhất thu được thế hệ lai, trong đó cây lúa thấp, hạt dài chiếm 6,25%.

Với cây lúa thứ hai thu được thế hệ lai, trong đó cây lúa thân thấp, hạt dài chiếm 12,5%.

Biết rằng các gen nằm trên các nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau; mỗi gen quy định một tính trạng. Xác định kiểu gen và viết sơ đồ lai trong từng trường hợp.

Câu 7: (1,5 điểm)

Trong mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi, nếu số lượng cá thể của quần thể loài ăn thịt và  quần thể con mồi đều bị săn bắt với mức độ như nhau, thì số lượng cá thể của quần thể nào được phục hồi nhanh hơn? Vì sao?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap