Ôn thi môn sinh học THPT Quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu Ôn thi môn sinh học THPT Quốc gia 2017

Câu 1 [20115]: Có 3 tế bào sinh trứng có kiểu gen Ab/aB DE/de thực hiện giảm phân, biết quá trình giảm phân hoàn toàn bình thường, cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi trong giảm phân. Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất có thể
A. 1 và 3.
B. 6 và 16.
C. 3 và 16.
D. 2 và 6.

Câu 2 [20116]: Cho cây hoa đỏ, quả tròn lai với cây hoa trắng, quả dài, người ta thu được đời F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 1/4 cây hoa đỏ, quả tròn : 1/4 cây hoa đỏ, quả dài : 1/4 cây hoa trắng, quả tròn : 1/4 cây hoa trắng, quả dài. Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định. Từ kết quả trên có thể nhận định:
(1) Gen quy định màu hoa và hình dạng quả di truyền độc lập nhau.
(2) Chưa xác định hết tính chất di truyền của các gen quy định tính trạng là trội hay lặn.
(3) Có thể các tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen liên kết không hoàn toàn nhau với tần số hoán vị là 50%.
(4) Cây hoa đỏ, quả tròn ở P chắc chắn có kiểu gen dị hợp tử chéo.
(5) Có thể mỗi cây P mang một cặp gen dị hợp và một cặp gen đồng hợp di truyền liên kết hoàn toàn.
Số kết luận đúng là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 3 [20117]: Đem lai phân tích F1 (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Nếu thu được ở Fa kết quả phân li kiểu hình là: 17,5 : 17,5 : 17,5 : 17,5 : 7,5 : 7,5: 7,5: 7,5 thì có bao nhiêu kết luận trong số những kết luận dưới đây là đúng?
(1) 3 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
(2) Tần số hoán vị gen là 30%.
(3) 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
(4) Nếu cho cơ thể F1 đi tự thụ thì thu được đời F2 có 4 loại kiểu hình.
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap