Hệ thống kiến thức và 360 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 phần quy luật di truyền - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hệ thống kiến thức và 360 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 phần quy luật di truyền - file word là tài liệu gồm hệ thống kiến thức lí tuyết - công thức và các dang bài tập trắc nghiệm về quy luật di truyền.

Câu 1: Kết quả thực nghiệm tỉ lệ 1: 2: 1 về KG luôn đi đôi với tỉ lệ 3: 1 về KH khẳng định điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng ? 
A. Thể đồng hợp cho 1 loại giao tử, thể dị hợp cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1.
B. Mỗi cá thể đời F1 cho 1 loại giao tử mang gen khác nhau.
C. Mỗi cá thể đời P cho 1 loại giao tử mang gen khác nhau. 
D. Cơ thể lai F1 cho 2 loại giao tử khác nhau với tỉ lệ 3:1.

Câu 2: Ở đậu Hà lan, mỗi gen quy định một tính trạng/1 NST, trội hoàn toàn. Khi cho cây dị hợp 2 cặp gen lai phân tích, đời con thu được tỉ lệ kiểu hình: 
A. 9 : 7.                
B. 9 : 3 : 3 : 1.          
C. 3 : 3 : 1 : 1.                 
D. 1 : 1 : 1 :1.

Câu 3: “Nhân tố di truyền” mà Menden gọi, ngày nay được xem là:
A. Locut.   
B. Cromatit.  
C. Ôperon. 
D. Alen.

Câu 4: Cho các cá thể có kiểu gen AaBBDdEe tự thụ phấn, thế hệ sau có tỉ lệ kiểu hình A-BBD-E- là:
A. 9/16.                         
B. 27/64.
C. 3/4.                            
D. 9/8.

Câu 5: Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1: 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:
A. Aa  x  aa.
B. Aa x  Aa.                      
C. AA  x  Aa.                    
D. Aa x  Aa và Aa  x  aa.

Câu 6: Phép lai thuận nghịch là:         
A. ♂AA  x  ♀aa và ♀AA  x  ♂aa.      
B. ♂Aa  x  ♀Aa và ♀aa  x  ♂AA.
C. ♂AA  x  ♀AA và ♀aa  x  ♂ aa.                       
D. ♂AA  x  ♀aa và ♀Aa  x  ♂Aa.

Câu 7: Điểm sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen so với các nhà nghiên cứu di truyền trước đó là:
A. Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và định lượng dựa trên xác suất thống kê và khảo sát trên từng tính trạng riêng lẻ.    
B. Chọn cây đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu.    
C. Nghiên cứu tế bào để xác định sự phân ly và tổ hợp các NST.
D. Làm thuần chủng các cá thể đầu dòng và nghiên cứu cùng lúc nhiều tình trạng.

Câu 8: Với n cặp gen dị hợp phân li độc lập qui định n tính trạng, thì số loại kiểu hình tối đa ở thế hệ Fn có thể là
A. 2n
B. 4n
C. 3n                              
D. n3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap