Đề thi thử THPT môn Sinh học tỉnh Cần Thơ tháng 11 - 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thi thử THPT môn Sinh học tỉnh Cần Thơ tháng 11 - 2016 là đề thi có 40 câu trắc nghiệm trong 50 phút. Kiến thức gồm: phân bón vi sinh, đột biến lệch bội, lưới thức ăn... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 7 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi thử THPT môn Sinh học tỉnh Cần Thơ tháng 11 - 2016

Câu 1: Để góp phần cải tạo đất, người ta sử dụng phân bón vi sinh chứa các vi sinh vật có khả năng:
A. cố định nitơ từ không khí thành chất hữu cơ.
B. cố định oxy từ không khí thành nitơ hữu cơ.
C. cố định nitơ từ không khí thành các dạng đạm.
D. cố định cacbon trong đất thành các dạng đạm.

Câu 2: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Đột biến lệch bội được phát sinh do rối loạn phân bào làm cho tất cả các cặp NST tương đồng đề không phân ly.
B. Đột biến lệch bội cũng có thể được xảy ra trong nguyên phân ở các tế bào sinh dưỡng hình thành nên thể khảm.
C. Ở tế bào sinh dục, đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở cặp NST giới tính mà không xảy ra ở cặp NST thường.
D. Ở cùng một loài, tần số xảy ra đột biến lệch bội thể không thường cao hơn đột biến lệch bội dạng thể một.

Câu 3: Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, cho các phát biểu sau?
(1). Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.
(2). Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.
(3). Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất.
(4). Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài.
Có bao phát biểu
không đúng?
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thái?
A. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
B. Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có đáy lớn đỉnh nhỏ.
C. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể của mỗi bậc dinh dưỡng.
D. Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.

Câu 5: Phát biểu nào không đúng về NST ở sinh vật nhân thực?
A. NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và protein Histon.
B. Số lượng NST của các loài không phản ánh mức độ tiến hóa cao hay thấp.
C. Trong tế bào các NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.
D. Bộ NST của loài đặc trưng về hình dạng, số lượng, kích thước và cấu trúc.

Câu 6: Giả sử năng lượng đồng hóa và hiệu suất sinh thái của các sinh vật dị dưỡng có trong một chuỗi thứcăn được hình thành từ bốn loài sinh vật như sau:

Sinh vật tiêu thụ (Svtt) Svtt b1 Svtt b2 Svtt b3 Svtt b4
Mức năng lượng đồng hóa 16.105 Kcal 4.104 Kcal    576 Kcal
Hiệu suất sinh thái        12%

Hiệu suất sinh thái của Svtt b3 và năng lượng đồng hóa của Svtt b3 lần lượt là:
A. 10%; 8.103 Kcal.
B. 12%; 4,8.103 Kcal.
C. 25%; 4,8.103 Kcal.
D. 1,2%; 4.103 Kcal.

Câu 7: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây không làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể?
A. Chuyển đoạn tương hỗ.
B. Chuyển đoạn không tương hỗ.
C. Đảo đoạn không chứa tâm động.
D. Mất đoạn giữa.

Câu 8: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ?
A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Giao phối ngẫu nhiên.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Đột biến.

Câu 9: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền nên không có vai trò đối với tiến hóa.
B. Khi không có tác động của đột biến, chọn lọc tự nhiên và di - nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.
C. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.
D. Chọn lọc tự nhiên luôn làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 10: Điểm giống nhau giữa chu trình cacbon, chu trình nitơ và chu trình nước là:
A. Sự luân chuyển vật chất phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố hữu sinh.
B. Sự tuần hoàn các chất đảm bảo sự duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyền.
C. Động lực của sự vận chuyển các chất là do nhu cầu nội tại trong quần xã sinh vật.
D. Trong chu trình, các chất được vận chuyển dưới dạng hợp chất.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap