510 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 về cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 510 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 về cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử. Tài liệu có 2 phần: 223 bài tập trắc nghiệm về Cơ sở vật chất di chuyền ở cấp độ phân tử và 287 bài tập trắc nghiệm về chế di chuyền ở cấp độ phân tử. Tài liệu

Câu 1: Phân tử ADN không có chức năng nào sau đây?
A. Mang thông tin di truyền quy định sự hình thành các tính trạng của cơ thể.
B. Đóng vai trò trong tiến hóa thông qua các đột biến của NST.
C. Trực tiếp tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein. 
D. Duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào của cơ thể.

Câu 2: Gen là gì?
A. Là phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định.
B. Là một đoạn phân tử mARN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptid.
C. Là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định.
D. Là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptid.

Câu 3: Cấu trúc chung của gen cấu trúc gồm những vùng nào?
A. vùng mã hóa – vùng điều hòa – vùng kết thúc.
B. vùng điều hòa –vùng mã hóa – vùng kết thúc.
C. vùng hoạt hóa – vùng mã hóa – vùng kết thúc.
D. vùng ức chế- vùng mã hóa- vùng kết thúc.

Câu 4: Vị trí của vùng điều hòa trong gen cấu trúc?
A. Ở đầu 3’ của mạch mã gốc.
B. Ở đầu 5’ của mạch mã gốc.
C. Ở đầu 3’ của mạch bổ sung.
D. Ở một vị trí khác.

Câu 5: Vùng mã hóa trong gen cấu trúc có chức năng?
A. Mang thông tin mã hóa các axit amin.
B. Chứa các gen không phân mảnh.
C. Chứa các gen phân mảnh.
D. Chứa các đoạn intron.

Câu 6: Vùng mã hóa trong gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực khác với sinh vật nhân sơ ở chỗ?
A. Không có các đoạn intron.
B. Không có các đoạn exon.
C. Có các đoạn intron.
D. Không phân mảnh.

Câu 7: Vị trí của vùng kết thúc trong gen cấu trúc
A. Ở đầu 3’ của mạch mã gốc.
B. Ở đầu 5’ của mạch mã gốc .
C. Ở đầu 5’ của mạch bổ sung .
D. Ở một vị trí khác.

Câu 8: Có bao nhiêu mã bộ ba mã hoá cho các loại axit amin?
A. 20
B. 16
C. 64
D. 61

Câu 9: Những bộ ba nào làm nhiệm vụ kết thúc:
A. AUG, AGU và UGA.
B. UAG, UAA và UGG.
C. UGA, UUA, UAG . D. UAA, UAG, UGA .

Câu 10: Quá trình tái bản của ADN gồm các bước sau:
1. Tổng hợp các mạch ADN mới.
2. Hai phân tử ADN con xoắn lại.
3. Tháo xoắn phân tử ADN.

A. 1,2,3
B. 3,2,1
C. 1,3,2
D. 3,1,2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap