Đề thi thử THPT quốc gia 2017 lần 1 môn Sinh. của trường THPT Bắc Yên Thành  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)


Câu 1. Khi nói về ADN ty thể ở sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. ADN ti thể giống ADN lục lạp đều có cấu trúc dạng thẳng còn ADN plasmit có cấu trúc dạng vòng
B. ADN ty thể có hàm lượng không ổn định và được phân bố đều ở các tế bào con
C. Gen ngoài nhân đều có thể bị đột biến nhưng không thể di truyền cho thế hệ sau
D. ADN ty thể có thể nhân đôi độc lập với ADN ở trong nhiễm sắc thể.
 
Câu 2. Chim và thú phát sinh vào đại nào, kỉ nào sau đây ?
A. Kỉ tam điệp, đại trung sinh.
B. Kỉ than đá, đại cổ sinh.
C. Kỉ silua, đại cổ sinh.
D. Kỉ pecmi, đại cổ sinh.
 
Câu 3. Trong những dạng biến đổi vật chất di truyền dưới đây, dạng biến đổi nào là đột biến gen:
A. Tiếp hợp và trao đổi chéo không cân, lặp đoạn, mất đoạn NST
B. Mất cặp nuclêôtit, thay cặp nuclêôtit, thêm cặp nuclêôtit
C. Tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các trình tự nuclêôtit tương đồng trên NST
D. Chuyển đoạn, đảo đoạn NST
 
Câu 4. Cho một số cấu trúc và một số cơ chế di truyền sau:
1. ADN có cấu trúc một mạch.
2. mARN.
3. tARN.
4. ADN có cấu trúc hai mạch.
5. Prôtêin.
6. Phiên mã.
7. Dịch mã.
8. Nhân đôi ADN.
Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là
A. 1,2,3,4,6.
B. 4,5,6,7,8.
C. 2,3,6,7,8.
D. 3,4,6,7,8.
 
Câu 5. Ở các loài sinh vật nhân thực, hiện tượng các alen thuộc các lôcut gen khác nhau cùng quy định một tính trạng được gọi là
A. tương tác gen.
B. hoán vị gen.
C. tác động đa hiệu của gen.
D. liên kết gen.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap