50 bài tập chọn lọc môn sinh học lớp 12 về vật chất di truyền biến dị cấp độ phân tử  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 50 bài tập chọn lọc môn sinh học lớp 12 về vật chất di truyền biến dị cấp độ phân tử. Một số vấn đề như: Một đoạn Gen, cấu trúc tế bào nhân chuẩn... Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Gen là một đoạn ADN...
A. Tham gia vào cơ chế điều hoà hoạt động gen.
B. Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN vận chuyển.
C. Mang thông tin mã hoá cho 1 sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay ARN).
D. Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN thông tin.
Câu 2: Một gen cấu trúc ở tế bào nhân chuẩn
A. Không bao giờ thaỵ đổi trật tự nuclêôtit.
B. luôn tạo ra sản phẩm tham gia vào kiểm soát hoạt động của các gen khác.
C. luôn được biểu hiện ra kiểu hình.
D. có thể được phiên mã và dịch mã ra nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc?
A. Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
B. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron).
C. Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hoá liên tục, không chứa các đoạn không mã hoá axit amin (intron).
D. Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.
Câu 4. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng cho phần lớn các gen?
(1) Một gen là một đoạn phân tử ADN , có chứa các chỉ dẫn để tạo một protein đặc thù.
(2) Một gen là một đoạn của phân tử ADN , có chứa các chỉ dẫn để tạo một ARN đặc thù.
(3) Một gen là một đoạn của phân tử ADN có thể điều khiển sự biểu hiện tính trạng cùa một sinh vật
(4) Một gen là một phân tử ADN, có chứa các chỉ dẫn để tạo nhiều phân tử protein hoặc phân tử ARN khác nhau
(5) Một gen là một đoạn của phân tử ADN, mà vùng điều hòa của gen luôn nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc
(6) Một gen là một đoạn của phân tử ARN, mà vùng điều hòa của gen nằm ở đầu 3' của mạch mã gốc
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 5. Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gen ngoài nhân ở trạng thái lặn chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử.
B. Gen ngoài nhân chỉ có hai bản sao trong một tế bào.
C. Các gen ngoài nhân thường có nhiều bản sao
D. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái mà không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.
Câu 6. Hãy chọn phát biểu đúng.
A. Phân tử mARN và rARN đều có cấu trúc mạch kép.
B. Đơn phân cấu trúc của ARN chỉ khác của ADN một loại nucleotit.
C. Bộ ba AUG chỉ có ở đầu gen.
D. Ở sinh vật nhân thực, aa mở đầu chuỗi polipeptit là metionin.
Câu 7. ARN có mang anticodon (đối mã )
A. mARN
B. tARN
C. rARN
D. mARN
Câu 8. Nguyên tắc để xác định một đoạn trình tự nucleotit có mã hóa cho một chuỗi polypeptit là:
A. Bắt đầu đọc từ bộ ba TAX theo từng bộ ba liên tục từ đầu 5/ đến 3/ xuất hiện liên tục các bộ ba mã hóa cho axit amin và sau cùng là bộ ba ATT
B. Trên trình tự nucleotit đó ở đầu 3/ có ba nucleotit kế tiếp là TAX và ở đầu 5/ có ba nucleotit kế tiếp là ATX
C. Trên trình tự nucleotit đã cho có bộ ba mở đầu là TAX ở đầu 5/ và đầu 3/ có ba nucleotit kế tiếp là ATX D. Bắt đầu đọc từ bộ ba TAX theo từng bộ ba liên tục từ đầu 3/ đến 5/ mà xuất hiện liên tục các bộ ba mã hóa cho các axit amin và sau cùng là bộ ba ATX
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính thoái hoá.
B. Mã đi truyền là mã bộ ba
C. Mã di truyền có tính phổ biến.
D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật.
Câu 10. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền
(1) Là mã bộ 3
(2) gồm 62 bộ ba
(3) có 3 mã kết thúc
(4) được dùng trong quá trình phiên mã
(5) mã hóa 25 loại axit amin
(6) mang tính thoái hóa
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap