20 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần di truyền học – Di truyền học quần thể  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

20 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần di truyền học – Di truyền học quần thể là tài liệu gồm 20 bài tập trắc nghiệm về chương 3 của phần 5 Di truyền học, do các thầy cô trường THPT chuyên Lam Sơn biên soạn. Tài liệu có 3 trang, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.
20 bài tập trắc nghiệm sinh học
Phần di truyền học
Di truyền học quần thể
 
1. Nội dung cơ bản của định luật Hacđi – Vanbec là gì ?
A. Tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.
B. Tỉ lệ các loại kiểu gen trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.
C. Thành phần kiểu gen của quần thể giao phối sẽ ở trạng thái cân bằng và được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
D. Tần số tương đối của các alen về mỗi gen được duy trì ổn định qua nhiều thế hệ.
 
2. Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec là gì ?
A. Giải thích trong thiên nhiên có những quần thể đã được duy trì ổn định qua thời gian.
B. Từ tần số tương đối của các alen có thể dự đoán tỉ lệ kiểu gen kiểu hình trong quần thể.
C. Có thể suy ra tỉ lệ kiểu gen và tần số tương đối của các alen từ tỉ lệ các loại kiểu hình.
D. Tất cả đều đúng.
 
3. Điều nào sau đây không phải là điều kiện của định luật Hacđi-Vanbec ?
A. Kích thước quần thể lớn.
B. Không đột biến.
C. Không có hiện tượng di cư và nhập cư.
D. Alen trội phải có tỉ lệ lớn hơn alen lặn.
 
4. Định luật Hacđi – Vanbec chỉ có tác dụng hạn chế là vì
A. trên thực tế các thể đồng hợp, dị hợp có sức sống và giá trị thích nghi khác nhau.
B. trên thực tế quá trình đột biến và quá trình chọn lọc tự nhiên không ngừng xảy ra.
C. luôn có sự ổn định tần số tương đối của các alen.
D. cả A và B.
 
5. Trong một quần thể cỏ cơ thể hoa đỏ (tính trạng trội) và hoa trắng (tính trạng lặn). Khi giao phối ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ là 91%. Tần số tương đối của các alen A, a là
A. 0,09 : 0,91 B. 0,3 : 0,7
C. 0,91 : 0,09 D. 0,7 : 0,3
6. Một số quần thể có thành phần kiểu gen như sau :
1. 0,25AA ; 0,5Aa ; 0,25aa
2. 0,04AA ; 0,32Aa ; 0,64aa
3. 0,7AA ; 0,2Aa ; 0, 1aa
4. 0,64AA ; 0,32Aa ; 0,04aa
5. 0,32AA ; 0,64Aa ; 0,04aa
6. 1AA : 0 aa
Các quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi – Van bec là
A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4.
C. 1, 2, 5, 6 D. 1, 2, 4, 6
 
7*. Cho biết các quần thể đều ở trạng thái cân bằng di truyền. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen dị hợp lớn nhất là
A. quần thể 1 : A = 0,8 ; a = 0,2
B. quần thể 2 : A = 0,7 ; a = 0,3
C. quần thể 3 : A = 0,6 ; a = 0,4
D. quần thể 4 : A = 0,5 ; a = 0,5
 
8. Trong điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec, quần thể nào sau đây không thay đổi cấu trúc di truyền khi thực hiện ngẫu phối ?
A. 0,2 AA : 0,6 Aa : 0,2 aa
B. 0,09 AA : 0,55 Aa : 0,36 aa
C. 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa
D. 0,36 AA : 0,38 Aa : 0,36 aa
 
9. Xét một quần thể sinh vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ giao tử mang alen A bằng 2/3 tỉ lệ giao tử mang alen a. Thành phần kiểu gen của quần thể đó là
A. 0,2 AA : 0,5 Aa : 0,3 aa
B. 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa
C. 0,4 AA : 0,6 Aa : 0,9 aa
D. 0,04 AA : 0,87 Aa : 0,09 aa
 
10. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội so với alen a quy định thân đen. Xét một quần thể ruồi giấm ở trạng thái cân bằng Hacdi - Van bec có tỉ lệ kiểu hình thân xám chiếm 91%. Tần số tư¬ơng đối của A và a trong quần thể sẽ là
A. 0,91 và 0,09. B. 0,3 và 0,7.
C. 0,7 và 0,3. D. 0,09 và 0,91.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap