Đề thi khảo sát chất lượng môn sinh học lớp 11 lần 2 năm học 2014-2015 trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi khảo sát chất lượng môn sinh học lớp 11 lần 2 năm học 2014-2015 trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh có đáp án, thi trong 90 phút, có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Các vấn đề: Đột biến lệch bội, kiểu gen của hợp tử... Đề thi gồm 5 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II

NĂM HỌC 2014-2015

MÔN :SINH HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

 
Câu 1: Đột biến lệch bội xảy ra do
A. Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong nguyên phân.
B. Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân.
C. Một hoặc một số cặp nst không phân li trong phân bào.
D. Một số cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân.
 
Câu 2: Cặp gen BB tồn tại trên NST thường, mỗi gen đều dài 0.408Mm, có A : G = 9 : 7. Do đột biến gen B biến đổi thành gen b, tạo nên cặp gen dị hợp Bb. Gen b có tỉ lệ A : G = 13 : 3 nhưng chiều dài không đổi. Nếu cơ thể chứa cặp gen Bb tự thụ phấn, sự rối loạn phân bào xảy ra ở lần phân bào I của giảm phân ở tb sinh hạt phấn, tạo hợp tử có số lượng nucleotit mỗi loại là A = T = 2325; G = X= 1275, kiểu gen của hợp tử là:
A. BBbb
B. Bbb
C. BBb
D. Bbbb
 
Câu 3: Dạng đột biến cấu trúc NST được dùng để xác định vị trí của các gen trên NST đồng thời loại bỏ các gen xấu đó là:
A. Lặp đoạn.
B. Mất đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Chuyển đoạn.
 
Câu 4: Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là :
A. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1.
B. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.
C. 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 1 : 1.
D. 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.
 
Câu 5: Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Loài này sẽ có tối đa bao nhiêu loại đột biến thể ba nhiễm?
A. 12.
B. 66.
C. 26.
D. 14.
 
Câu 6: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho giao phấn hai cây thuần chủng cùng loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được F1 gồm toàn cây thân cao, quả tròn. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 50,16% cây thân cao, quả tròn; 24,84% cây thân cao, quả dài; 24,84% cây thân thấp, quả tròn; 0,16% cây thân thấp, quả dài. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của F1 là:
A. Ab/aB; 8%.
B. AB/ab; 16%.
C. Ab/aB; 16%.
D. AB/ab; 8%.
 
Câu 7: Trên một phân tử AND ở sinh vật nhân thực, tại thời điểm nhân đôi, có 7 đơn vị tái bản giống nhau. Một chạc chữ Y của mỗi đơn vị tái bản, người ta thấy có 5 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi được tổng hợp cho quá trình nhân đôi AND ở thời điểm đó là:
A. 48.
B. 84.
C. 60.
D. 72.
 
Câu 8: Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là
A. 3'AUG5'.
B. 3'XAU5'.
C. 5'XAU3'.
D. 5'AUG3'.
 
Câu 9: Để tăng năng suất cây trồng người ta có thể tạo ra các giống cây tam bội. Loài cây nào sau đây phù hợp nhất cho việc tạo giống theo phương pháp đó?
 
1. Ngô.
2. Đậu tương.
3. Củ cải đường.
4. Lúa đại mạch.
5. Dưa hấu.
6. Nho.
 
A. 3, 5, 6.
B. 1, 3, 5.
C. 3, 4, 6.
D. 2, 4, 6.
 
Câu 10: Ở người, bệnh Q do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Một người phụ nữ có em trai bị bệnh Q lấy một người chồng có ông nội và bà ngoại đều bị bệnh Q. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và trong cả hai gia đình trên không còn ai khác bị bệnh này. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh Q của cặp vợ chồng này là
A. 1/9.
B. 8/9.
C. 1/3.
D. 3/4.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap