3 Đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 3 Đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án. Gồm 40 câu đề 1, 50 câu đề 2 và 40 câu đề 3. Có kèm theo đáp án. Mời các bạn tải về tham khảo.
ĐỀ 1
 
Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
A. Tăng lên 5%.
B. Tăng lên 20%.
C. Tăng lên 4,5%.
D. Tất cả đều sai.
 
Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD= 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A. Giảm giá, giảm lượng.
B. Tăng giá, giảm lượng.
C. Giảm giá, tăng lượng.
D. Tăng giá, tăng lượng.
 
Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:
A. 20.
B. 25.
C. 30.
D. 50.
 
Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A. Giá tăng, lượng giảm.
B. Giá giảm, lượng giảm.
C. Giá giảm, lượng tăng.
D. Giá tăng, lượng tăng.
 
Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A. Giá giảm, lượng tăng.
B. Giá giảm, lượng giảm.
C. Giá tăng, lượng giảm.
D. Giá tăng, lương tăng.
 
Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:
A .Không đổi.
B. Càng thấp.
C. Không biết được.
D. Càng cao.
 
Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A. Tăng giá, tăng lượng.
B. Giảm giá, giảm lượng.
C. Giảm giá, tăng lượng.
D. Tăng giá, giảm lượng.
 
Câu 8: Độ co dãn của cầu theo giá = - 3 có nghĩa là:
A. Khi giá tăng lên 1% thì lượng cầu giảm đi 3%.
B. Khi giá tăng lên 3% thì lượng cầu giảm đi 3%.
C. Khi giá tăng lên 1 đơn vị thì lượng cầu giảm đi 3 đơn vị.
D. Khi giá giảm đi 1% thì lượng cầu giảm đi 3%.
 
Câu 9: Khi hệ số co dãn của cầu theo thu nhập âm thì hàng hóa đó là:
A. Hàng hóa thứ cấp.
B. Hàng hóa thiết yếu.
C. Hàng hóa cao cấp.
D. Hàng hóa độc lập.
 
Câu 10: Đường bàng quan có dạng cong lồi về phía gốc tọa độ là do:
A. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần.
B. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần.
C. Quy luật hiệu suất sử dụng các yếu tố đầu vào giảm dần.
D. Quy luật cung cầu.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn QTKD & Marketing lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap