Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử trường THPT Hoàng Hoa Thám năm 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử trường THPT Hoàng Hoa Thám năm 2016 là đề thi có Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề. Đề thi có 4 câu, Câu 1: chiến tranh đông dương, câu 2: lịch sử Việt nam 1919 - 2000, câu 3: phong trào giải phóng dân tộc và tổn khởi nghĩa tháng Tám, câu 4: giai cấp trong xã hội Việt Nam sau CTTG I.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử
trường THPT Hoàng Hoa Thám năm 2016

Câu 1 (3,0 điểm)
Sự dính líu và can thiệp của Mỹ trong chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, Việt Nam có cần ủng hộ của Mỹ để giải quyết vấn đề “Biển Đông” và Trung Quốc không? Vì sao?
Câu 2 (2,0 điểm)
Từ 1919 đến 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kỳ nào? Khái quát nội dung chính của thời kỳ lịch sử mà quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp.
Câu 3 (3,0 điểm) Dựa vào bảng dữ liệu sau:
Thời gian Phong trào giải phóng dân tộc và tổn khởi nghĩa tháng Tám. 5/1941 Hội nghị ban chấp hành TW Đảng tại Pắc bó (Cao Bằng). 19/5/1941 Mặt trận độc lập Đồng minh (gọi tắt VIệt Minh) ra đời. 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. 4/6/1945 Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập. 13/8/1945 Phát lệnh tổng khởi nghĩa cả nước. 14/8 đến 28/8/1945 Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và trong cả nước. 2/9/1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
a) Hãy nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đối với thắng lợi cách mạng tháng 8/1945.
b) Nguyễn ÁI Quốc cs chủ trương gì để tập hợp lực lượng cho Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám? Chủ trương đó được kế thừa như thế nào trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay? Em hãy phát biểu suy nghĩ về vai trò của việc đoàn kết dân tộc.
Câu 4 (2,0 điểm)
Trên cơ sở trình bày sự chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau CTTG I. Hãy xác định mâu thuẩn xã hội và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap