422 Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 422 Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp có đáp án. Các phần gồm: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, Dòng tiền, Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp......... Tài liệu gồm 45 trang, mời các bạn tải về tham khảo.
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 
Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
a. Các nhà quản lý của chính công ty
b. Các cổ đông
c. Hội đồng quản trị
d. Tất cả các câu trên đều đúng
 
Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:
a. Ngân hàng và liên ngân hàng
b. Các quỹ tiết kiệm
c. Các công ty bảo hiểm
d. Tất cả các câu trên đều đúng
 
Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:
a. Công ty tư nhân
b. Công ty nhỏ
c. Công ty hợp danh
d. Người nhận thầu độc lập
 
Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:.
a. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
b. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
c. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
d. Bao gồm cả a, b, c
 
Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:
a. Quyết định tài trợ
b. Quyết định khả năng tiền mặt
c. Quyết định ngân sách vốn
d. Không câu nào đúng
 
Câu 6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp
a. Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN
b. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
c. Môi trường kinh doanh của DN
d. Tất cả các câu trên
 
Câu 7: Nội dung của QTTCDN:
a. Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh
b. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
c. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán
của doanh nghiệp
d. Tất cả các ý trên
 
Câu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:
a. Được miễn thuế
b. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý
c. Trách nhiệm vô hạn
d. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu
 
Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là
a. Doanh số tối đa
b. Tối đa hóa lợi nhuận
c. Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông
d. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý
 
Câu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:
a. Máy móc thiết bị
b. Bất động sản
c. Các loại chứng khoán
d. Thương hiệu
 
Câu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:
a. Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.
b. Tối đa hóa thị phần của công ty
c. Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.
d. Tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty
 
Câu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?
a. Công ty cổ phần
b. DN tư nhân
c. Cả a & b đều đúng
d. Cả a & b đều sai
 
Câu 13: Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:
a. Công ty tư nhân
b. Công ty hợp danh
c. Công ty cổ phần
d. Tất cả các câu trên đều đúng
 
Câu 14: Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?
a. Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính
b. Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải
c. Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực
d. Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua
 
Câu 15: Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:
a. Huy động vốn
b. Tạo giá trị cho doanh nghiệp
c. Quyết định chính sách cổ tức
d. Cả 3 ý trên
 
Câu 16: Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định _______ 
a. Tài trợ
b. Vốn lưu động
c. Cấu trúc vốn
d. Hoạch định
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Kế toán - tài chính lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap