Tổng hợp đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh 2011-2012  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh 2011-2012. Các trường: Bắc ninh, Bình Phước, Cà Mau, Đắk Nông, Điện Biên, Gia Lại ......... Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu I: Một hỗn hợp chứa Fe, FeO, Fe2O3, Nếu hòa tan a gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HCl dư thì khối lượng H2 thoát ra bằng 1,00% khối lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp trên bằng H2 dư thì thu được khối lượng nước bằng 21,15% khối lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Xác định phần trăm về khối lượng mỗi chất có trong a gam hỗn hợp trên. 

Câu II: Cho 1 anken  A kết hợp với H2 (Ni làm xúc tác) ta được ankan B.

a/ Xác định công thức phân tử của A, B biết rằng để đốt cháy hết B bằng một lượng O2 vừa đủ thì thể tích khí CO2 thu được bằng 1/2 tổng thể tích của B và O2.

b/ Một hõn hợp X gồm A, B và H2 có thể tichsa là 22,4 lít. Cho X đi qua No nung nóng xúc tác thu được hỗn hợp Y, bết tỉ khối của X so với Y băng 0,70. Tính thể tích hỗn hợp Y. số mol H2 và A đã phản ứng với nhau.

c/ Biết rằng hỗn hợp Y không làm phải màu nước Br2 và tỷ khối dY/H2 = 16. Xác định phần trăm tể tích của các khí trong hỗn hợp X.

Các thể tích đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu III. Cho 316 gam dung dịch một muối hiđrocacbonat (A) 6,25% vào dung dịch H2So4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam muối sunfat trung hòa. Mặt khác cũng cho lượng dung dịch muối hiđrocacbonat (A) như trên vào dung dịch HNO3 vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 48,0 gam muối B. Xác định A, B.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap