13 Bài tập về nguyên tử nguyên tố hóa học và 46 phương trình phản ứng Oxi hóa khử - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

13 Bài tập về nguyên tử nguyên tố hóa học và 46 phương trình phản ứng Oxi hóa khử. Giúp các em luyện tập tốt về cần bằng phản ứng hóa học.

1) Nguyên tử khối của cacbon bằng ¾ nguyên tử khối của nguyên tử oxi, nguyên tử khối của nguyên tử oxi bằng ½ nguyên tử khối lưu huỳnh. Tìm nguyên tử khối của oxi, lưu huỳnh.
2) Biết rằng 4 nguyên tử magie nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Xác định tên, kí hiệu hóa học của nguyên tố X.
3) Hai nguyên tử X kết hợp với một nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử, nguyên tố oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Hỏi nguyên tố X là nguyên tố nào? Xác định công thức hóa học của oxit? Công thức hóa học của oxit này nói lên điều gì?
4) Trong hợp chất XHn có chứa 17,65% là hiđro. Biết hợp chất này có phân tử khối là nặng gấp 1,0625 lần khí metan. X là nguyên tố nào?
5) A, B là hai oxit của cùng một kim loại R. Trong A chứa 22,22% oxi, B chứa 30% oxi về khối lượng. Xác định R, công thức hóa học của A và B.
6) Có hai chất khí có công thức là HxA và BHy. Phân tử khối của HxA gấp 2,125 lần phân tử khối của BHy. Thành phần phần trăm về khối lượng của hiđro trong HxA là 5,88% và thành phần phần trăm về khối lượng của khí hiđro trong BHy là 25%. Xác định nguyên tố A,B và công thức của hai khí trên?
7) Nguyên tử X có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định X là nguyên tố nào?
8) Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%.Tính số hạt mỗi loaị .Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử .
9) Nguyên tử X có tổng các hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X.
10) Nguyên tử Y có tổng số hạt bằng 58 và có nguyên tử khối < 40. Hỏi Y thuộc nguyên tố hóa
học nào?
11) Mỗi phân tử XY3 có tổng các hạt bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 76. Xác định kí hiệu hóa học của X,Y và XY3.
12) Cho X,Y là hai phi kim, trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Biết trong hợp chất XYn. Biết X chiếm 15,0486% về khối lượng. Tổng số proton là 100. Tổng số nơtron là 106. Xác định kí hiệu hóa học của X,Y và XYn.
13) Tổng số các hạt trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt bằng 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MXa, trong phân tử của hợp chất đó có tổng số proton của các nguyên tử bằng 77. Xác dịnh CTHH của MXa.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap