Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần 1 của Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ là tài liệu do các thầy cô trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa biên soạn. Tài liệu có 100 bài tập đầu có kèm theo đáp án. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 12 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về xem miễn phí nhé.

Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 1

Câu 1: Thực hiện phản ứng crackinh butan thu được một hỗn hợp X gồm các ankan và các anken. Cho toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy có khí thoát ra bằng 60% thể tích X và khối lượng dung dịch Br2 tăng 5,6 gam và có 25,6 gam brom đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn khí bay ra thu được a mol CO2 và b mol H2O. Tính a và b.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp M gồm một axit hữu cơ X và một este Y (X hơn Y một nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,2 mol CO2. Vậy khi cho 0,2 mol M tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư. Tính khối lượng bạc thu được?

Câu 3: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancolanlylic. Đốt 1mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có dY/X = 1,25 Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vùa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Tính V?

Câu 4: Cracking 6,72 lít C4H10 (đktc) một thời gian thì thu được hỗn hợp X gồm 5 hiđrocacbon. Cho X đi qua dung dịch Br2 dư thi khối lượng bình Br2 tăng lên 9,4 gam đồng thời thấy khối lượng Br2 phản ứng là 40 gam và có khí Y bay ra khỏi bình. Đốt cháy Y thí cần V lít khí O2 (đktc). Tính V?

Câu 5: Hỗn Hợp X có 2 hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp có M trung bình của X là 31,6. Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam nước (xúc tác Hg2+, đun nóng), thu được dung dịch Z và 2,688 lít khí khô Y (đktc) có M trung bình của Y bằng 33 biết rằng dung dịch Z chứa anđehit nồng độ x%. Tính x?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap