Đề thi thử THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc IV - Thanh Hóa năm 2017 - lần 2 - cả 4 mã đề - có đáp án   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu gồm có đủ 4 mã đê, có đáp án đầy đủ, mời các bạn tham khảo!

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC BỒI DƯỠNG

LẦN II NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC- LỚP 12

Câu 1. Chất béo là trieste của axit béo với

A. Ancol etylic. B. Etylen glicol. C. Ancol metylic. D. Glixerol.

Câu 2. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Al. B. Zn. C. BaCO3. D. Giấy quỳ tím.

Câu 3. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Be, Na, Ca. B. Na, Cr, K. C. Na, Ba, K. D. Na, Fe, K.

Câu 4. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3. B. Cho kim loại Ag vào dung dịch CuSO4.

C. Cho kim loại Al vào dung dịch HCl. D. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Câu 5. Cho các kim loại : Al, Cu, Au, Ag. Kim loại dẻo nhất trong các kim loại này là

A. Ag. B. Al. C. Cu. D. Au.

Câu 6. Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bac nitrat trong amoniac đến

phản ứng hoàn toàn. Khối lượng bạc đã sinh ra là

A. 43,2 gam. B. 32,4 gam. C. 21,6 gam. D. 10,8 gam.

Câu 7. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là

A. FeCl2. B. FeCl3. C. CuCl2, FeCl2. D. FeCl2, FeCl3.

Câu 8. Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

A. Thuỷ phân trong môi trường axit. B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. Với dung dịch NaCl. D. AgNO3 trong dung dịch NH3.

Câu 9. Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 20,8. B. 18,6. C. 16,8. D. 20,6.

Câu 10. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

A. Cr. B. W. C. Fe. D. Hg.

Câu 11. Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. Zn2+, Al3+. B. Ca2+,Mg2+. C. Cu2+, Fe2+. D. Na+, K+

Câu 12. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên là

A. (C6H10O5)n. B. (C4H6)n. C. (C5H8)n. D. (C2H3Cl )n.

Câu 13. Một heptapeptit có công thức: Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe-Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này thu được tối đa bao nhiêu loại tripeptit có chứa phenylalanin (Phe)?

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 14. Có các chất: Cr(OH)3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CrO3, Al2O3. Số chất có tính lưỡng tính là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48. B. 2,24. C. 3,36. D. 1,12.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap