Đề thi chọn HSG thành phố môn Hóa lớp 12 năm học 2015 - 2016 thủ đô Hà Nội  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn HSG thành phố môn Hóa lớp 12 năm học 2015 - 2016 thủ đô Hà Nội là đề thi chính thức gồm 2 trang, 6 câu, thời gian làm bài 180 phút. Kiến thức của đề thi gồm: tìm tên các nguyên tố - phương trình hóa học, Người dân thường dùng bột để tạo ra loại đất, tính độ điện li của một chất... Mời các bạn học sinh tài đề thi về tham khảo.

Đề thi chọn HSG thành phố
môn Hóa lớp 12 năm học 2015 - 2016 thủ đô Hà Nội

Câu 1: 
1/ hai nguyên tố X, Y đều htuộc các nhóm A. Nguyên tử của X có phân lớp elêctron ngu=oài cùng là 3p, nguyên tưẻ của Y có phân lớp electron ngoài cùng là 4s. Biết X, Y đều phải là khs hiếm; tổng số electron ở các phân ngoài cùng ngoài cùng của X và Y là 7. 
a) Xác định tên các nguyên tố X, Y. Viết cấu hình electron, cho biết tính chất kim loại, phi kim, vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
b) Viết Phương trình hóa học tương ứng với các nguyên tố X và Y theo sơ đồ sau: 
YY(OH)2YOX2YCO3YX2Y(OH)2Y(XO3)2X2HBrO3
2/ Người nong dân thường dùng vôi bột để cải tạo loại đất nào? Tài sao không trộn vôi bột với phân ure để bón ruộng? 
3/ Dung dịch axit C2H5COOH 0,01M (dung dịch A) Biết Ka=10-4,89Kw=10-14
A) Tính độ điện li của axit trong dung dịch A. 
b) Tính độ điện li của axit propionic trong các trường hợp sau:
b.1. Thêm 40ml dung dịch C2H5COOH 0,0475 M vào 10ml dung dịch A.
b.2. Thêm 40ml dung dịch C2H5COOH 6,25 10-3 M vào 10ml dung dịch A.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap