Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 3, có tổng 40 câu trắc nghiệm. Các vần đề: Đồng phân hình học, phát biểu đúng khi nói về N–đimetylmetanamin, công thức cấu tạo thu gọn của anđehit .... Đề thì có 7 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé....

ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 THÁNG 1 – SỐ  3

 

Câu 1: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2-clopropen.                                           

B. But-2-en.              

C. 1,2-đicloetan.

D. But-2-in.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về N,N–đimetylmetanamin?

A. Là amin đơn chức bậc 2.

B. Là amin no, hai chức.

C. Là amin no, đơn chức, bậc 3.

D. Là chất lỏng ở điều kiện thường. 

Câu 3: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là

A. HCHO.                                                     

B. CH2=CH-CHO.    

C. OHC-CHO.

D. CH3CHO.

Câu 4: Kim loại Ag có thể tác dụng với chất nào sau đây?

A. O2                                    

B. Dung dịch HCl    

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch HNO3

Câu 5: Este có khả năng tác dụng với dung dịch nước Br2 là;

A. CH2=CHCOOH                                    

B. HCHO                   

C. triolein                                    

D. CH3COOCH3

Câu 6: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 2.                                                            

B. 1.                           

C. 4.                                                        

D. 3.

Câu 7: Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit HCl dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là

A. 6,72 lít.                                                     

B. 2,24 lít.                 

C. 4,48 lít.                                    

D. 67,2 lít.

Câu 8: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.               

B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2.               

D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap