Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 2, có tổng 40 câu trắc nghiệm. Các vần đề: Đun nóng dung dịch, sản phẩm trùng ngưng, điều kiện để xảy ra phản ứng.... Đề thì có 4 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé.

Câu 1: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

A. 21,6 gam.              

B. 43,2 gam.              

C. 16,2 gam.              

D. 10,8 gam.

Câu 2: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. axit ađipic và etylen glicol.                       B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. axit ađipic và glixerol.                              D. etylen glicol và hexametylenđiamin.

Câu 3: Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng:

(a) 2C + Ca → CaC2 ;                        

(b) C + 2H2 → CH4 ;              

(c) C + CO2 → 2CO ;

(d) 3C + 4Al → Al4C3.

Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

A. (a).                         
B. (c).                         
C. (d).                         
D. (b).

Câu 4: Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

A. 2,33 gam.              

B. 0,98 gam.              

C. 3,31 gam.              

D. 1,71 gam.

Câu 5: Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?

A. HCl.                      

B. K3PO4.                   

C. KBr.                       

D. HNO3.

Câu 6: Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 16,4.                     

B. 29,9.                       

C. 24,5.                      

D. 19,1.

Câu 7: Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. NaOH, Cu, NaCl.            

B. Na, NaCl, CuO.   

C. NaOH, Na, CaCO3.

D. Na, CuO, HCl.

Câu 8: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

A. HNO3 đặc, nóng, dư.                               

B. CuSO4.                              

C. H2SO4 đặc, nóng, dư.

D. MgSO4.

Câu 9: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaCl.                    

B. HCl.                       

C. NaHCO3.              

D. KOH.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?

A. Kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng.                    

B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C. Đốt dây sắt trong khí oxi khô.                                                     

D. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap