Đề kiểm tra định kỳ hóa học 12 - trường Nguyễn Khuyến  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra định kỳ hóa học 12 - trường Nguyễn Khuyến là đề thi định kỳ thi vào ngày 6/11/2016, thời gian làm bài 50 phút, gồm 40 câu trắc nghiệm. Mời các bạn tải đề về tham khảo nhé.

Đề kiểm tra định kỳ hóa học 12 - trường Nguyễn Khuyến

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; Br = 80; Ag = 108, Al=2, Fe=56, Mg=24; Cu=64.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử .
C. Nguyên tử kim loại bị khử thành ion dương .
D. Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở thể rắn ( trừ Hg) .

Câu 2: Chất có phản ứng màu biure là :
A. triolein.
B. Protein.
C. Tinh bột.
D. Saccarozơ

Câu 3: Chất không tác dụng được với dung dịch NaOH là :
A. C6H5NH2
B. CH3NH3Cl
C. CH3COOCH=CH2
D. H2NCH2COOH


Câu 4: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:
A. Zn, Mg, Cu.
B. Cu, Zn, Mg.
C. Mg, Cu, Zn.
D. Cu, Mg, Zn.


Câu 5: Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+ . Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là
A. Ag+.
B. Fe2+.
C. K+.
D. Cu2+.


Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap