Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 1. Các vần đề: Điều chế bằng điện phân dung dịch muối, Biểu thức liên hệ, Thuốc thử để phân biệt các chất hóa học.... Đề thì có 6 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé.

Câu 1: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:
A. Fe, Cu, Ag.                        
B. Mg, Zn, Cu.           
C. Al, Fe, Cr.              
D. Ba, Ag, Au.

Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:
A. m = 2a – V.22,4.    
B. m = 2a – V.11,2.     
C. m = a + V.5,6.        
D. m = a – V.5,6. 

Câu 3: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. dung dịch NaOH.             
B. dung dịch NaCl.    
C. Cu(OH)2/NaOH.   
D. dung dịch HCl.

Câu 4: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,68 gam.           
B. 88,20 gam.                         
C. 101,48 gam.           
D. 97,80 gam.

 

Câu 5: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:
A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.                          
B. FeS, BaSO4, KOH.
C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.                                    
D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.

Câu 6: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là
A. Benzen.                  
B. isopren.                  
C. stiren.                     
D. etilen.

Câu 7: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,182.                     
B. 3,940.                      
C. 1,970.                     
D. 2,364.

 

Câu 8: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là
A. anilin.                     
B. phenol.                   
C. axit acrylic.                        
D. metyl axetat.

Câu 9: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. I, II và IV.              
B. I, II và III.               
C. I, III và IV.                         
D. II, III và IV.

Câu 10: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 4.                            
B. 8.                             
C. 5.                            
D. 7.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap