50 bài tập trắc nghiệm hóa học 12 về cacbohidrat - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

50 bài tập trắc nghiệm hóa học 12 về cacbohidrat là tài liệu đề cập đến các vấn đề như: các chất không phản ứng tráng bạc, tìm hỗn hợp chất hữu cơ, tìm khối lượng chất kết tủa... mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Trong các dãy chất sau, dãy gồm tất cả các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. Vinyl axetilen, etilen, benzen, axit fomic
B. Metyl axetat, but-2-in, mantozơ, fructozơ
C. Vinyl fomat, but-1-in, vinyl axetilen, anđehit propionic
D. Axetilen, propin, saccarozơ, axit oxalic

Câu 2: 17,7 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 (dùng dư) được 1,95 mol Ag và dd Y. Toàn bộ Y tác dụng với dd HCl dư được 0,45 mol CO2. Các chất trong hỗn hợp X gồm:
A. C2H3CHO và HCHO
B. C2H5CHO và CH3CHO
C. CH3CHO và HCHO
D. C2H5CHO và HCHO

Câu 3. Thủy phân 34,2 gam mantozơ với hiệu suất 50% thu được dung dịch A. Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn A thu được m gam kết tủa. Giá trị của m:
A. 32,4 g
B. 43,2 g
C. 21,6 g
D. 10,7 g

Câu 4: Cho các chất: C2H2, C2H4, CH2O, CH2O2 (mạch hở), C2H4O2 (đơn chức, mạch hở, không làm đổi màu quỳ tím), glucozơ, mantozơ, saccarozơ, frutozơ, CH3NH3Cl. Số chất tác dụng được với ddAgNO3/NH3 (dư) thu được kết tủa là
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.

Câu 5: Thực hiện hai thí nghiệm:
- Thí nghiệm 1: Cho m1 gam mantozơ phản ứng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được a gam Ag.
- Thí nghiệm 2: Thuỷ phân hoàn toàn m2 gam saccarozơ (môi trường axit, đun nóng) sau đó cho sản phẩm hữu cơ sinh ra phản ứng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 cũng thu được a gam Ag. Mối liên hệ giữa m1 và m2 là:
A. m1= 2m2.
B. m1= 1,5m2.
C. m1=0,5m2.
D. m1= m2

Câu 6: Oxi hóa một lượng ancol etylic thu được 8,68 gam hỗn hợp X gồm CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH và H2O. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa 10,8 gam Ag. Phần 2 tác dụng vừa đủ với Na thu được m gam chất rắn và có 0,896 lít khí H2 thoát ra (đktc). Giá trị của m là
A. 5,36.
B. 3,9.
C. 7,1.
D. 3,41.

Câu 7: Hợp chất hữu cơ X đa chức có công thức phân tử C9H14O6. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn X sản phẩm thu được là hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ đơn chức (trong đó có 1 axit có mạch cacbon phân nhánh) và hợp chất hữu cơ đa chức Y. Đem 13,08 gam X tham gia phản ứng tráng bạc thì khối lượng Ag lớn nhất thu được là
A. 12,96 gam.
B. 25,92 gam.
C. 27 gam.
D. 6,48 gam.

Câu 8: Đốt cháy HT một hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở thu được số mol nước bằng đúng số mol hỗn hợp X đã phản ứng. Mặt khác khi cho 0,25 mol hỗn hợp khí X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được m g bạc. Giá trị của m là:
A. 27 gam
B. 54 gam
C. 81 gam
D. 108 gam

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap