40 bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ trong đề thi thử THPT Quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

40 bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ trong đề thi thử THPT Quốc gia 2017 là Đề thi vào ngày 21/4/2017. Các vấn đề như: Dãy cation kim loại, bột sắt, phản ứng oxi - hóa khử. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là:
A. Mg2+ ,Fe2+ ,Cu2+.
B. Mg2+ ,Cu2+ ,Fe2+.
C. Cu2+ ,Mg2+ ,Fe2+.       
D. Cu2+ ,Fe2+ ,Mg2+.

Câu 2: Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Chia X thành 2 phần không bằng nhau: Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lít khí NO (đktc). No là sản phẩm khử duy nhất của HNO3. Giá trị của m gần với giá trị nào nhất?

A. 24,0.
B. 26,4.
C. 28,2.                           
D. 30,8.

Câu 3: Phản ứng giữa dung dịch HNO3 loãng, dư và Fe3O4 tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tổng các hệ số (nguyên, tối giản) trong phương trình của phản ứng oxi - hóa khử này bằng:
A. 13.
B. 17.
C. 55.                             
D. 20.

Câu 4: Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch X. Lấy 50,000g dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 7,175 gam  kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa  H2  và  Cl2 là:
A. 33,33%.
B. 66,67%.
C. 50%.                          
D. 45%.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 24. 
B. 36. 
C. 32. 
D. 20.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap