360 bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 12 về sắt và một số chất kim loại quan trọng có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 360 bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 12 về sắt và một số chất kim loại quan trọng có đáp án. Các chất có trong tài liệu này là: Crom, Sắt, Đồng, Kẽm, Niken, Chì, Vàng, Bạc, Thiếc. Tài liệu có 34 trang, Mời các các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Cấu hình electron không đúng ?
A. Cr (z = 24): [Ar] 3d54s1.
B. Cr ( z = 24): [Ar] 3d44s2.
C. Cr2+: [Ar] 3d4.
D. Cr3+: [Ar] 3d3.
Câu 2: Cấu hình electron của ion Cr3+ là
A. [Ar]3d5.
B. [Ar]3d4.
C. [Ar]3d3.
D. [Ar]3d2.
Câu 3: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là
A. +2, +4, +6.
B. +2, +3, +6.
C. +1, +2, +4, +6.
D. +3, +4, +6.
Câu 4: Ở nhiệt độ thường, kim loại crom có cấu trúc mạng tinh thể :
A. Lập phương tâm diện.
B. Lập phương.
C. Lập phương tâm khối.
D. Lục phương.
Câu 5: Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng
oxit?
A. Al-Ca.
B. Fe-Cr.
C. Cr-Al.
D. Fe-Mg.
Câu 6: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là
A. Fe, Al, Cr.
B. Fe, Al, Ag.
C. Fe, Al, Cu.
D. Fe, Zn, Cr.
Câu 7: Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim:
A. Ở nhiệt độ thường crom chỉ phản ứng với flo.
B. Ở nhiệt độ cao, oxi sẽ oxi hóa crom thành Cr(VI).
C. Lưu huỳnh không phản ứng được với crom.
D. Ở nhiệt độ cao, clo sẽ oxi hóa crom thành Cr(II).
Câu 8: Crom không phản ứng với chất nào sau đây ?
A. dung dịch H2SO4 loãng đun nóng.
B. dung dịch NaOH đặc, đun nóng.
C. dung dịch HNO3 đặc, đun nóng.
D. dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng.
Câu 9: Dung dịch HCl, H2SO4 loãng sẽ oxi hóa crom đến mức oxi hóa nào?
A. +2.
B. +3.
C. +4.
D. +6.
Câu 10: Phản ứng nào sau đây không đúng?
A. 2Cr + 3F2 -> 2CrF3.
B. 2Cr + 3Cl2 -> 2CrCl3.
C. Cr + S -> CrS.
D. 2Cr + N2 -> 2CrN.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap