Tự học hóa học dành cho học sinh lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tự học hóa học dành cho học sinh lớp 11. Tài liệu gồm lý thuyết, bài tập ví dụ, các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm kèm theo đáp án và hướng dẫn giải. Tài liệu có 143 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Bài tập tư luyện

Bài 1.
a. Tính nồng độ mol/l của ion Ca2+, OH- trong dung dịch Ca(H)2 0.025M có a=0,8. 
b. Tính nồng độ mol/l của CH3COO-, H+ trong dung dịch CH3COOH 0,01 M có α = 4,25%. 
Bài 2. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch CH3COONa 1,087mol/l, biết hằng số phân li của CH3COO- là Kb=5,75.10-10
Bài 3. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch HNO2 0,100 mol/l. Biết rằng hằng số phân li axit HNO2 là Ka = 4,0.10-10
Bài 4. Tính thể tích dung dịch KOH 14% (d=1,12g/ml) có chứa số mol OH- bằng số mol OH- có trong 0,2 lít dung dịch NaOH 5M.
Bài 5. Tính nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch NH4Cl 0,1 M. BIết rằng hằng số phân li bazơ Kb(NH3) =1,8.10-5.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap