Phương pháp giải nhanh toán hidrocacbon và bài tập vận dụng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phương pháp giải nhanh toán hidrocacbon và bài tập vận dụng là tại liệu nói về phương đốt cháy hidrocacbon. Một số lưu ý về phương pháp, các ví dụ và bài tập áp dụng. Tài liệu có 14 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol hỗn hợp hai ankan thu được 0,72 gam nước. Cho sản phẩm đốt cháy đi qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 0,3 gam
B. 3,0 gam
C. 0,6 gam
D. 6,0 gam

Câu 2: Để đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X cần tối thiều 7,68 gam O2. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, dư, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy bình (1) tăng 4,32 gam, bình (2) thu được m gam kết tủa. Công thức phân tử của X và giá trị m lần lượt là
A. C2H6 và 10
B. C2H4 và 11
C. C3H8 và 9
D. CH4 và 12

Câu 3: Một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, sau đó dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng Ba(OH)2 dư thấy khối lượng các bình tăng lần lượt là: 16,2 gam và 30,8 gam. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon và % về thể tích là
A. C3H8: 50% và C4H10: 50%
B. CH4: 50% và C2H6: 50%
C. C2H6: 50% và C3H8: 50%
D. C3H8: 40% và C4H10: 60%

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvc thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon đó lần lượt là
A. C2H4 và C4H8 B. CH4 và C3H8 C.
C2H6 và C4H10
D. C2H2 và C4H6

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 7,0 mg hợp chất X thu được 11,2 ml khí CO2 (đktc) và 9,0 mg H2O. Tỉ khối hơi của X so với nitơ bằng 2,5. Khi clo hóa X với tỉ lệ số mol 1 : 1 chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên gọi là
A. metylxiclobutan
B. xiclopentan
C. 1,2-đimetylxiclopropan
D. xiclohexan

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap