Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Yên Bái  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Yên Bái có 10 câu. Các vấn đề như: Phản ứng tuân theo quy luật động học thực nghiệm, Dung dịch... Các bạn có thể tài đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Yên Bái

Câu 1 (2,0 điểm)

Phản ứng 2NO(k) + 2H2(k)    N2(k) + 2H2O (k) tuân theo quy luật động học thực nghiệm:
v = k[NO]2[H2]. Hai cơ chế được đề xuất cho phản ứng này:
Cơ chế 1:
2 NO(k)    N2O2 (k) (nhanh)

N2O2 (k)  +  H2 (k)   2HON (k) (nhanh)
HON(k)  + H2 (k)   H2O(k)  +  HN(k) (chậm)
HN(k)  + HON(k)  N2(k)  +  H2O(k) (nhanh).          
Cơ chế 2:
2 NO k)   N2O2 (k)  (nhanh)

N2O2 (k) + H2(k)  N2O (k) + H2O(k) (chậm)
N2O (k) + H2(k)  N2 (k)  +  H2O(k) (nhanh). 

Cơ chế nào phù hợp với quy luật động học thực nghiệm? Tại sao?

Câu 2. (2,0 điểm)

Dung dịch A gồm HCOONa 0,1M và Na2SO3 có pHA = 10,4.
1. Tính nồng độ của SO32-.
2. Thêm 14,2 ml HCl 0,6M vào 20 ml dung dịch A được dung dịch B. Tính pHB.
Trộn 1 ml dung dịch A với 1 ml dung dịch Mg2+ 0,001M.
a. Hỏi có Mg(OH)2 tách ra không? Khi đó pH của hệ là bao nhiêu?
b. Nếu có kết tủa Mg(OH)2 tách ra, hãy tính độ tan của Mg(OH)2 trong hỗn hợp thu được.
Cho HCOOH có H2SO3  có ;

Câu 3 (2,0 điểm)
Cho EAg+Ag0=0,799V; EAg+AgX0=-0,15V; EH+/H20

1. a. Thiết lập một sơ đồ pin để xác định tích số tan của AgI. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trên mỗi điện cực và trong pin.

b. Tính độ tan (s) tại 25oC của AgI trong nước.

2. a. Tính điện áp phân cực để bắt đầu xảy quá trình điện phân dung dịch Ag2SO4 0,01M trong H2SO4 1,0M.

b. Nếu chuyển hết ion Ag+ vào phức, nồng độ cân bằng của nó sau khi tạo phức còn lại 10-10 M thì lúc đó thế phân cực của nó giảm bao nhiêu lần? Giả thiết trong suốt quá trình điện phân nồng độ ion H+ là 2M.

    c. Khi có H2 bắt đầu thoát ra thì nồng độ ion Ag+ là bao nhiêu?

Câu 4 (2,0 điểm)

Hòa tan một hỗn hợp muối cacbonat trung hòa vào nước ta được dung dịch A và chất rắn B. Làm phép nhuộm màu ngọn lửa đối với dung dịch A thấy ngọn lửa màu vàng. Lấy một ít dung dịch A cho tác dụng với dung dịch xút (đun nóng nhẹ) thấy bay ra một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Hòa tan chất rắn B bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch C, kết tủa D và khí E. Cho D tác dụng với dung dịch NaOH đặc thấy D tan một phần. Cho dung dịch C tác dụng với xút dư được dung dịch F và kết tủa G bị hóa nâu ngoài không khí. Cho từ từ HCl vào dung dịch F thấy xuất hiện kết tủa trắng tan trong HCl dư. Hỏi hỗn hợp ban đầu gồm những muối nào? Viết phương trình hóa học xảy ra, biết các muối trong hỗn hợp đều là các muối thông thường trong chương trình phổ thông.

Câu 5 (2,0 điểm)

Các hợp chất A, B, C có cùng công thức phân tử CrCl3.6H2O. Trong dung dịch nước tồn tại cân bằng giữa chúng như sau:

[Cr(H2O)6]Cl3      [Cr(H2O)5Cl]Cl2.H2O    [Cr(H2O)4Cl2]Cl.2H2O.

            (A)                                             (B)                                                         (C)

Trong một thí nghiệm người ta cho dung dịch chứa 0,32 gam CrCl3 .6H2O đi qua một lớp nhựa trao đổi cation dưới dạng H+. Cần 28,8 ml dung dịch NaOH 0,125M để chuẩn độ hết lượng H+ đã chuyển vào dung dịch.

  1. Gọi tên các phức chất A, B và C. Phức chất nào có đồng phân hình học?
  2. Xác định công thức của phức trong dung dịch.
  3. Viết cấu hình electron của Cr trong ion phức xác định được ở (b) và xác định từ tính của phức chất đó, mô tả liên kết hóa học trong phức theo thuyết VB.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap