Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Quảng Nam  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Quảng Nam có 10 câu. Các vấn đề như: Phản ứng khí, dung dịch... Mời các bạn xem 2 trong 19 trang của đề thi, các bạn tải đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé.

HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

                                    ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA HỌC - KHỐI 11

Câu 1: (2 điểm)

 1.1. Một trong các phản ứng pha khí được nghiên cứu kỹ là :  H2(k) + I2(k)  2HI (k)

Khảo sát hằng số tốc độ của phản ứng ở các nhiệt độ khác nhau thu được kết quả sau

T(K)

K1(l/mol.s)

K -1 (l/mol.s)

400

8,37.10-12

3,25.10-14

500

2,48.10-7

1,95 .10-9

600

2,38.10-4

2,97.10-6

700

3,22.10-2

5,61.10-4

800

1,27

2,85.10-2

  1. Cho biết phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt ? Tính entanpi và entropi của phản ứng.
  2. Tính độ phân ly của HI ở 600K.

1.2. Phản ứng clo hóa axit fomic trong pha khí xảy ra theo cơ chế dây chuyền sau:

- Sinh mạch:
Cl2 k0 2Cl.
- Phát triển mạch:
Cl. + HCOOH k1 HCl + .COOH
Cl2 + .COOH k2 HCl + CO2 + Cl.
- Ngắt mạch:
Cl. + thành bình k3 Cl (thành bình)

Hãy chứng tỏ phương trình động học của phản ứng có dạng:

-dCl2dt=k.Cl2HCOOH

                                   

ĐÁP ÁN

1.1

a. Ta có Kcb = k1k-1, lập bảng giá trị ta có

T(K)

400

500

600

700

800

Kcb

258

127

80,1

57,4

44,6

 Qua bảng ta thấy khi nhiệt độ tăng thì K giảm, vậy phản ứng thuận tỏa nhiệt.

 Áp dụng phương trình Vant Hoff

lnk2k1=-HR1T2-1T1. Thay các giá trị vào ta được H= -11,7 kJ/mol.

Mặt khác =G=H-T.S.  với = G=-R.T.ln Kcb

Thay số vào được S= 16,9 J/ k.mol.

b. Ở 600K có Kcb=α221-α2=180,1α=0,183

 

Thang điểm

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

1.2.

Áp dụng phương trình nồng độ dừng cho các tiểu phân trung gian ta có

= 2k0[Cl2] - k1[Cl][HCOOH] + k2 [Cl2] [COOH]- k3[Cl] = 0 (1)

   = k1[Cl][HCOOH] - k2[Cl2][COOH] =  0 (2)

Từ (1) và (2) ta có    
[Cl] =2k0k3Cl2
[COOH] ==2k0.k1.HCOOHk3k2

Phương trình động học cho Cl2

dCl2dt= - k2[Cl2][COOH]=-2k0k1k3Cl2HCOOH

Vậy phương trình động học của Cl2

-dCl2dt-2k0k1k3Cl2HCOOH=KCl2HCOOH

 

0,25

 

0,25

 

0,125

 

0,125

 

 

0,25

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap