Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Nam Định  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Nam Định

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Nam Định

Câu 1: (2 điểm) Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học

  1. Đối với phản ứng:

H2(k) +  12O2(k) → H2O(k)

Người ta đã đề xuất cơ chế dây truyền cho phản ứng như sau:

Khơi mào:   H2 k12H+
Lan truyền: H.+O2 k2OH.+O.
  O.+H2k3OH.+H.
  OH.+H2k4H2O+H.
Đứt mạch trên thành bình: H.k5
  OH.k6                                                 


1. Thiết lập biểu thức của tốc độ phản ứng.

2. Chứng minh rằng cơ chế cho phép giải thích sự tồn tại một áp suất nổ đối với hỗn hợp tỉ lượng của các chất đầu.

3. Sự phụ thuộc của hằng số cân bằng vào nhiệt độ đối với cân bằng:

PCl5(k)    PCl3(k)  +  Cl2(k)

được thể hiện bằng biểu thức:

 logKp=-4375T=17logT+3,78

 trong đó T là nhiệt độ tính theo Kelvin (K).

a. Tính KP, ΔG0, ΔS0 của phản ứng tại 2000 Coi ΔS0 không phụ thuộc vào nhiệt độ.

b. Phản ứng được tiến hành trong các điều kiện đẳng nhiệt, đẳng áp tại nhiệt độ 2000C và áp suất 150 kPa trong một bình chứa thể tích có thể thay đổi ban đầu chỉ chứa PCl5 tới khi cân bằng được thiết lập. Tính độ chuyển hoá của PCl5 (theo %).

          Cho biết: 1 bar = 105 Pa;  lna = 2,303loga.

Câu 2: (2 điểm) Cân bằng trong dung dịch điện ly

Trộn hai dung dịch Na3PO4 x (M) và HCl 0,20 M theo tỉ lệ 1 : 1 thu được dung dịch A có pH = 1,5.

- Xác định giá trị của x.

- Cho AgNO3 vào dung dịch A đến khi nồng độ cân bằng [NO3-] = 0,20 M, thu được chất rắn B và dung dịch C. Chứng minh rằng chất rắn B chỉ chứa một kết tủa duy nhất, tìm pH của dung dịch C.

- Thêm một lượng Na3PO4 rắn vào 1,00 L dung dịch C. Tính khối lượng Na3PO4 tối thiểu cần cho vào dung dịch C để bắt đầu xuất hiện kết tủa.

Cho: H3PO4 có pKa1 = 2,15; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32.

AgCl có pKs = 10,0; Ag3PO4 có pKs = 17,59; Ag+ và OH- có pKs = 7.7.

Cân bằng Ag+ + H2O D Ag(OH) + H+ có β = 10-11,7.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap