Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hòa Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hòa Bình có 8 câu. Kiến thức gồm: Nhiệt – Cân bằng hóa học, Dung dịch điện li, N-P và C-Si... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

   Sở GD&ĐT Hòa Bình                                 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI

Trường THPT Chuyên Hoàng văn Thụ            DUYÊN HẢI - ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

                      ------o------                                                               LẦN THỨ IX

                                                                                          MÔN HÓA HỌC– LỚP 11

                                                                                                Thời gian: 180 phút

 

Câu 1 (2,5 điểm). Nhiệt – Cân bằng hóa học

1. Hằng số tốc độ của phản ứng bậc 1 được xác định bằng hệ thức:

         k =                         (1)

    (t là thời gian phản ứng; a là nồng độ đầu;

     x là nồng độ chất đã phản ứng).

a) Sự phân hủy axeton diễn ra theo phản ứng:

                             CH3COCH3   C2H4  +  H2  +  CO            (2)

       Theo thời gian phản ứng, áp suất chung của hệ đo được là:

                   t (phút)                   0         6,5     13     19,9

                   p (mmHg)   312      408    488    562

       Hãy chứng tỏ phản ứng (2) là phản ứng bậc 1 và tính hằng số tốc độ của phản ứng này.

b) Tính thời gian nửa phản ứng của phản ứng (2).

2. Cho phản ứng:

          A  B           (3)

         k1 + k2 =     (4)

(các hằng số tốc độ phản ứng k1 = 300 s–1;

k2 = 100 s1).

 

(xe là nồng độ chất lúc cân bằng; x là nồng độ chất đã phản ứng).

       Ở thời điểm t = 0, chỉ có chất A mà không có chất B. Trong thời gian bao lâu thì một nửa lượng chất A chuyển thành chất B?

Câu 2 (2,5 điểm)  Dung dịch điện li ( Cân bằng trong dung dịch)

Trong môi trường axit, H2C2O4 bị KMnO4 oxi hoá thành CO2. Trộn 50,00 mL dung dịch KMnO4 0,0080 M với 25,00 mL H2C2O4 0,20 M và 25,00 mL dung dịch HClO4 0,80 M được dung dịch A.

1. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính hằng số cân bằng của phản ứng và xác định thành phần của dung dịch A.

2. Trộn 10,00 mL dung dịch A với 10,00 mL dung dịch B gồm Ca(NO3)2 0,020 M và Ba(NO3)2 0,10 M. Có kết tủa nào tách ra?

       Chấp nhận sự cộng kết là không đáng kể; thể tích dung dịch tạo thành khi pha trộn bằng tổng thể tích của các dung dịch thành phần.

Cho: ; ở 25 oC: ;                              

  ;

  ;

        (pKS = - lgKS, với KS là tích số tan; pKa = - lgKa, với Ka là hằng số phân li axit).

       Độ tan của CO2 trong nước ở 25 oC là = 0,030 M.

Câu 3 (2.5 điểm) N-P và C-Si

1  Photpho tạo thành các hợp chất PF3 và PF5 với flo.

a. Dựa vào thuyết lực đẩy của các cặp electron hoá trị (VSEPR), cho biết dạng hình học phân tử và trạng thái lai hoá của nguyên tử P trong các phân tử trên.

b. Hãy so sánh (có giải thích) độ dài các liên kết P-F trong PF5.

c. N và P cùng nằm trong cùng nhóm V(A). Nitơ có dễ dàng tạo thành hợp chất NF5 không, tại sao?

2. Trong số các cacbonyl halogenua COX2 người ta chỉ điều chế được 3 chất: cacbonyl florua COF2, cacbonyl clorua COCl2 và cacbonyl bromua COBr2.

a.  Vì sao không có hợp chất cacbonyl iođua COI2?

b. So sánh góc liên kết ở các phân tử cacbonyl halogenua đã biết.

c. Sục khí COCl2 từ từ qua dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 4 (2.5điểm)  Hiệu ứng cấu trúc

 1. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ của các nguyên tử N trong các phân tử sau, giải thích ngắn gọn:

       

2. So sánh tính bazơ của các hợp chất AB:

               

3. So sánh và sắp xếp tính axit trong các dãy sau:

a. phenol; m-nitrophenol; p-nitrophenol; m-metylphenol; p-metylphenol (với pKa không theo thứ tự là: 7,15 ; 8,4 ; 9,98 ; 10,08 ; 10,14)

b. CH3CH2CH2COOH ; (E)-CH3CH= CH-COOH ; (Z)-CH3CH = CH-COOH;

CH3  C-COOH (với pKa không theo thứ tự là: 4,81 ; 4,68 ; 4,38 và 2,6).

Câu 5 (2.5 điểm) Cơ chế hữu cơ

1.      Thực hiện phản ứng  cộng Brom (1 : 1) với những chất sau:

a.    Axit maleic (1)   

b.    Axit fumaric (2)

                                      

                  (1)                                                 (2)                                                

Viết cấu trúc của sản phẩm sinh ra và gọi tên chúng theo danh pháp IUPAC, R/S.

2.     Trình bày cơ chế cho chuyển hóa sau:

            

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap