Đề thi đề nghị của trường Thoại Ngọc Hầu An Giang cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi đề nghị của trường Thoại Ngọc Hầu An Giang cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Các vấn đề: Cấu tạo nguên tử, Hệ thống tuần hoàn, Liên kết hóa học, Lý thuyết về phản ứng hóa học. zMowif các bạn tải về.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG : THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 - 4 LẦN THỨ XXIV

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC ; LỚP: 11

Câu 1: Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học. Lý thuyết về phản ứng hóa học.

1.1. Bước sóng của quang phổ phát xạ (hoặc hấp thụ của nguyên tử hiđro được tính theo công thức:

 1λ=R1nt2-1nc2, trong đó R = 1,0974.107 m-1 (hằng số Rydberg)

a) Một vạch sóng trong dải Banmer có bước sóng λ = 433,9 nm, hãy xác định nc của bước nhảy.

b) Hãy tính giới hạn trên và giới hạn dưới của dãy Banmer.

1.2. Một hợp chất X của kim loại M với oxi; X có khối lượng mol là 45,88 g.mol-1, phần trăm về khối lượng của oxi trong X là 69,75%. Trong X, tỉ lệ mol của M và oxi là 1:1.

a) Xác định kim loại M và công thức của X.

b) Vẽ công thức Lewis của anion trong X.

c) Dùng thuyết orbital phân tử (thuyết MO), hãy cho biết từ tính (thuận từ, nghịch từ) của hợp chất X.

1.3. a) Phức chất A là phức chất của Pt(II), có cấu trúc vuông phẳng, chứa Pt, NH3 và Cl với % khối lượng lần lượt là 65,00%; 11,33% và 23,67%. Viết công thức cấu trúc của phức chất thỏa mãn điều kiện trên, biết phân tử khối của A nhỏ hơn 1000.

b) Khi cho phức chất cis-[Pt(NH3)2Cl2] (cấu trúc vuông phẳng) tương tác với tetrametylen điamin (tetraen) người ta tách ra được một phức chất 2 nhân B của Pt(II) có công thức [Pt2Cl4(NH3)2(tetraen)] (B). Kết quả thử nghiệm cho thấy chất B có khả năng kháng tế bào ung thư cao. Viết công thức cấu tạo, mô tả sự hình thành liên kết (theo thuyết VB) trong phức chất B.

1.4. Một bệnh nhân nặng 60,0kg bị sốt đột ngột. Trong thời gian rất ngắn, nhiệt độ của cơ thể bệnh nhân tăng từ t1 = 36,5oC lên t2 = 40,5oC. Một cách gần đúng thô, giả thiết, cơ thể bệnh nhân tương đương với 60,0kg nước tinh khiết, không trao đổi nhiệt và chất với môi trường bên ngoài trong thời gian bị sốt. Các đại lượng ∆Ho, ∆So và ∆Go dưới đây chỉ xét riêng cho quá trình nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2, không xét cho các phản ứng dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ đó và được tính trong điều kiện đẳng áp (p = const).

a) Khi sốt cao, cơ thể rất nóng do nhận nhiều nhiệt từ các phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể. Tính biến thiên entanpy ∆Ho (kJ) khi nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2. Biết rằng, nhiệt dung mol đẳng áp của nước = 75,291 J.K–1 .mol–1 được coi là không đổi trong khoảng nhiệt độ từ t1 đến t2.

b) Tính biến thiên entropy ∆So (J.K–1) khi nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2.

c) Tính biên thiên năng lượng tự do Gibbs ∆Go (kJ) khi nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2. Biết rằng, entropy của nước tại 36,5oC, So = 72,6 J.K–1.mol–1 . ∆Go trong trường hợp này được tính theo công thức: ∆Go = ∆Ho – ∆T.So – T. ∆So 

Câu 2: Dung dịch và sự điện li. Phản ứng oxi hóa – khử. Điện hóa.

2.1. Khi hòa tan 100mg kim loại bạc nguyên chất trong 100 ml dung dịch NH3 0,1M rồi để ngoài không khí thì bạc có tan hết không ?

Biết MAg = 107,88 ; Kb (NH3) = 1,74.105 ;

Các hằng số bền của phức [Ag(NH3)i]+ tương ứng là : lgβ1 = 3,32 và lgβ2 = 7,24
Các thế khử chuẩn ở 25oC :  Eo(Ag+/Ag) = 0,799 (V) ; Eo(O2/OH) = 0,401 (V)
Áp suất riêng phần của oxi trong không khí là 0,2095 atm. Phản ứng thực hiện ở 25oC

2.2. Cho sơ đồ pin sau : (–)  Pt│ H2│H+ ║ M2+ │ M (+)

a) Khi tỉ số nồng độ các chất trước phản ứng là M2+H+ = 103,67 ở 30oC thí suất điện động đo được là 0,45V. Tìm EM2+/Mvà cho biết M là kim loại gì?

b) Khi cực âm của pin trên đặt dưới áp suất khí quyển là 0,36 atm và nhúng vào dung dịch đệm chứa 0,1M HA và 0,05 A thì suất điện động đo được là 0,534V. Biết lúc này [M2+] = 0,802 (M). Tính pH dung dịch đệm và hằng số Ka của HA ở 30o

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap