Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Thiện Thành cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Thiện Thành cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Các vấn đề: Hệ thông tuần hoàn, Liên kết hóa học, Sự điện li .. Mời các bạn tải về tham khảo.

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 - 4 LẦN THỨ XXIV

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA HỌC; LỚP: 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP (TỈNH) TRÀ VINH

TRƯỜNG : THPT CHUYÊN NGUYỄN THIỆN THÀNH

Câu 1: Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học.

1.1. Khi phóng tia lửa điện qua các nguyên tử hiđro ở áp suất thấp, các electron bị kích thích lên trạng thái năng lượng cao hơn. Sau đó, electron nhanh chóng chuyển về mức năng lượng cơ bản (n=1) và bức xạ ra photon với các bước sóng khác nhau tạo thành dãy phổ. Tính bước sóng (λ) nhỏ nhất và bước sóng lớn nhất theo nm của dãy phổ nếu electron chuyển từ n > 1 về n = 1.

Biết trong hệ một electron, một hạt nhân, năng lượng của electron được tính theo công thức:

En = - 13,6Z2/n2. (eV). Cho: h = 6,626.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s; 1eV= 1,6.10-19J

1.2.  M là một kim loại hoạt động. Oxit của M có cấu trúc mạng lưới lập phương với cạnh của ô mạng cơ sở là a = 5,555 A0. Trong mỗi ô mạng cơ sở, ion O2- chiếm đỉnh và tâm các mặt hình lập phương, còn ion kim loại chiếm các hốc tứ diện (tâm của các hình lập phương con với cạnh là a/2 trong ô mạng). Khối lượng riêng của oxit là 2,400 g/cm3.

a. Xác định kim loại M và công thức oxit của M.

b. Tính bán kính ion kim loại M (theo nm) biết bán kính của ion O2- là 0,140 nm.

1.3. Từ thực nghiệm, biết năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của Li = 5,390 eV.

Quá trình  Li - 2e  →  Li2+ có E = 81,009 eV. Hãy tính năng lượng ion hóa I2 và năng lượng kèm theo quá trình Li - 3e  → Li3+.

1.4. Các nguyên tử C, N, O có thể sắp xếp theo ba thứ tự khác nhau để tạo ra ba anion CNO-, CON- và NCO-

a. Viết công thức Lewis cho các cách sắp xếp nguyên tử như trên.

b. Với cách sắp xếp trên hãy:

c. Tìm điện tích hình thức của mỗi nguyên tử.

d. Sắp xếp độ bền của ba anion trên. Giải thích?

Câu 2: Lý thuyết về phản ứng hóa học.

1. Tính năng lượng mạng lưới tinh thể BaCl2 từ 2 tổ hợp dữ kiện sau:

a) Entanpi sinh của BaCl2 tinh thể: - 859,41 kJ/mol

Entanpi phân li của Cl2: 238,26 kJ/mol

Entanpi thăng hoa của Ba: 192,28 kJ/mol

Năng lượng ion hoá thứ nhất của Ba: 500,76 kJ/mol

Năng lượng ion hoá thứ hai của Ba: 961,40 kJ/mol

Ái lực electron của Cl : - 363,66 kJ/mol

b) Hiệu ứng nhiệt của quá trình hoà tan 1 mol BaCl2 vào ¥ mol H2O là: -10,16kJ/mol.

Nhiệt hiđrat hoá ion Ba2+ : - 1344 kJ/mol

Nhiệt hiđrat hoá ion Cl- : - 363 kJ/mol

Trong các kết quả thu được, kết quả nào đáng tin cậy hơn.

2. Cho cân bằng hóa học:   N2 (k) + 3H2 (k)    2NH3 (k);     = - 92 kJ

Nếu xuất phát từ hỗn hợp chứa N2 và H2 theo tỉ lệ số mol đúng bằng hệ số tỉ lượng 1: 3 thì khi đạt tới trạng thái cân bằng (450oC, 300 atm) NH3 chiếm 36% thể tích.

a. Tính hằng số cân bằng KP.

b. Giữ nhiệt độ không đổi (450oC), cần tiến hành dưới áp suất là bao nhiêu để khi đạt tới trạng thái cân bằng NH3 chiếm 50% thể tích?

c. Giữ áp suất không đổi (300 atm), cần tiến hành ở nhiệt độ nào để khi đạt tới trạng thái cân bằng NH3 chiếm 50% thể tích?

3. Để phân hủy hiđro peoxit (H2O2) với chất xúc tác là ion iođua trong dung dịch có môi trường trung tính, người ta trộn dung dịch H2O2 3% (chấp nhận tương đương với 30 gam H2O2 trong 1lít dung dịch) và dung dịch KI 0,1 M với nước theo tỉ lệ khác nhau về thể tích để tiến hành thí nghiệm xác định thể tích oxi () thoát ra.

Thí nghiệm

VH2O2(ml)

VKI(ml)

VH2O(ml)

VO2(ml/phút)

ở 298 K và 1 atm

1

25

50

75

4,4

2

50

50

50

8,5

3

100

50

0

17,5

4

50

25

75

4,25

5

50

100

0

16,5

a. Xác định bậc phản ứng phân huỷ đối với H2O2 và đối với chất xúc tác I-.

b. Viết phương trình hoá học và biểu thức tính tốc độ phản ứng.

c. Tính nồng độ mol của H2O2 khi bắt đầu thí nghiệm 4 và sau 4 phút.

d. Cơ chế phản ứng được xem là một chuỗi hai phản ứng sau:

H2O2  +  I-   k1   H2O  +   IO-                 (1)

IO-  +  H2O2  k2  O2  +  I-   +  H2O         (2)

Hãy cho biết hai phản ứng này xảy ra với tốc độ như nhau hay khác nhau? Phản ứng nào quyết định tốc độ phản ứng giải phóng oxi? Giải thích.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap