Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Quang Diêu cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Quang Diêu cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đề thi cóa 5 câu kèm theo đáp án, có 17 trang. Mời các bạn tải về tham khảo nhé.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 - 4 LẦN THỨ XXIV (Năm 2018)

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC - LỚP: 11

PHẦN ĐỀ THI

Câu 1: (4,0 điểm)

1.1. Xm+ là hệ gồm một hạt nhân và 2 electron. Năng lượng tương tác của hạt nhân với electron được tính theo công thức:

En  = - 13.6(Z-σ)2/n2(eV)

Với: n là số lượng tử chính

Z: số điện tích hạt nhân; σ = 0,3

a) Hãy cho biết ý nghĩa của đại lượng s. Khi nào đại lượng σ = 0.

b) Tính năng lượng tương tác giữa hạt nhân với các electron trong ion O6+.

c) Tính năng lượng cần thiết để tách 2 electron còn lại ra khỏi ion O6+.

1.2. Với thành phần [Cr(H2O)2(NH3)2Br2]+, ion này có 5 đồng phân hình học; trong đó một đồng phân hình học lại có hai đồng phân quang học; tất cả các dạng đồng phân trên đều có cấu tạo bát diện đều. Hãy vẽ công thức cấu tạo của mỗi đồng phân trên.

1.4. Cho biết cơ chế của phản ứng phân huỷ N2O5 theo sơ đồ sau:

N2Ok1 NO2  +  NO3

NO2 + NOk1 N2O5

NO2  +  NO3 k2 NO+  NO  +  O2

NO  +  N2O5 k3 3NO2

Áp dụng nguyên lí nồng độ ổn định đối với NO3 và NO, hãy thiết lập biểu thức của tốc độ .

Câu 2: (4,0 điểm)

2.1. Dung dịch A gồm HCOONa 0,1M và Na2SO3 có pHA = 10,4.

a. Tính nồng độ của SO32-

b. Thêm 14,2 ml HCl 0,6M vào 20 ml dung dịch A tạo thành dung dịch B. Tính pHB.

c. Trộn 1 ml dung dịch A với 1 ml dung dịch Mg2+ 0,001M

+ Hỏi có Mg(OH)2 tách ra không? Khi đó pH của hệ là bao nhiêu?

+ Nếu có kết tủa Mg(OH)2 tách ra, hãy tính độ tan của Mg(OH)2 trong hỗn hợp thu được.

 

2.3. Pin chì - axit thường được biết đến như loại pin chì được cấu tạo gồm 2 điện cực chì: cực dương phủ một lớp chì đioxit và cực âm được làm từ chì xốp. Các điện cực được nhúng trong dung dịch chất điện ly chứa nước và axit sunfuric.

a. Viết các quá trình hóa học xảy ra ở mỗi điện cực, phản ứng chung xảy ra khi pin phóng điện và sơ đồ pin.

b. Tính EPbSO4/Pb0;EPbO2/PbSO40Tính suất điện động của pin khi 1,8 M.    

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap