Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu kèm theo đáp an, có 11 trang. Mời các bạn tải về để tham khảo.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 - 4 LẦN THỨ XXIV (Năm 2018)

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC - LỚP: 11

PHẦN ĐỀ THI

Câu 1: (4,0 điểm)

1.1. Người ta đã tổng hợp được [NiSe4]2- , [ZnSe4]2- và xác định được rằng phức chất của Ni có dạng hình vuông phẳng, của Zn có dạng hình tứ diện đều. Hãy đưa ra một cấu tạo hợp lí cho mỗi trường hợp trên và giải thích.

1.2. Tỷ lệ 3T so với tổng số nguyên tử H trong 1 mẫu nước sông là 8.10-183T phân hủy phóng xạ với T1/2 =12,3 năm. Có bao nhiêu nguyên tử ( T) trong 10 gam mẫu nước sông trên sau 40 năm?

1.3. Phản ứng clo hóa axit fomic trong pha khí xảy ra theo cơ chế dây chuyền sau:

- Sinh mạch: Cl2    k0   2Cl.

- Phát triển mạch: Cl. + HCOOH    k1    HCl + .COOH

Cl2 + .COOH    k2    HCl + CO2 + Cl.

- Ngắt mạch: Cl. + thành bình Cl (thành bình)

Hãy chứng tỏ phương trình động học của phản ứng có dạng:

1.4. Cho phản ứng:  (1)  là phản ứng đơn giản. Tại 27oC và 68oC, phương trình (1) có hằng số tốc độ tương ứng lần lượt là k1 = 1,44.107 mol-1.l.s-1 và k2 = 3,03.107 mol-1.l.s-1.

a) Tính năng lượng hoạt hóa Ea của phản ứng (theo J/mol) và giá trị của A trong biểu thức mol-1.l.s-1.

b) Xác định của phản ứng ở 119oC nếu CoA = CoB = 0,1M.

Câu 2: (4,0 điểm)

2.1. Một túi giảm đau chứa 100 ml nước và một lượng muối NH4NO3 khan để có thể hạ nhiệt độ chỗ đau từ 25oC xuống OoC. Hãy tính lượng muối NH4NO3 khan trong túi đó.

Cho biết: nhiệt hoà tan (kí hiệu ∆H) của  NH4NO3 khan là 26,2 kJ.mol-1; nhiệt dung riêng của dung dịch trong túi này C = 3,8 J.g-1.độ-1 (là lượng nhiệt kèm theo khi làm thay đổi nhiệt độ 1 độ của 1,0 gam dung dịch đó).

2.2. Tính pH của dung dịch NaHA 0,1 M.  Biết H2A có Ka1=10-6,35; Ka2=10-10,33.

2.3. Cho biết TCdS = 3,6.10-29 ; TNiS = 3,0.10-21.

a) Tính độ tan của CdS trong nước (bỏ qua phản ứng của các ion với nước)

b) Tính độ tan của CdS trong nước (bỏ qua phản ứng của ion Cd2+ với nước nhưng có có tính đến phản ứng của ion S2- với nước. Biết Kb, S2- = 3.10-2 ; Kb, HS- = 1.10-7 )

2.4. Muối KClO4 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch KClO3. Thực tế khi điện phân ở một điện cực, ngoài nửa phản ứng tạo ra sản phẩm chính là KClO4 còn đồng thời xẩy ra nửa phản ứng phụ tạo thành một khí không màu. Ở điện cực thứ hai chỉ xẩy ra nửa phản ứng tạo ra một khí duy nhất. Hiệu suất tạo thành sản phẩm chính chỉ đạt 60%.

a) Viết ký hiệu của tế bào điện phân và các nửa phản ứng ở anot và catot.

b) Tính điện lượng tiêu thụ và thể tích khí thoát ra ở điện cực (đo ở 250C và 1atm) khi điều chế được 332,52 gam KClO4.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap