Đề thi đề nghị của trường Long An cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Long An cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu kèm theo đáp án, có 15 trang. Mời các bạn tải về để tham khảo.

Câu 1: (4,0 điểm)

1.1. Năng lượng của các MO của hệ polien vòng có công thức CnHn được tính theo công thức sau:

Ek=α+βcos(2kπ/n)

Trong đó  k = 0, ±1, ±2, ..., ±(n - 1)/2 nếu n là số lẻ và  k = 0, ±1, ±2, ..., n/2 nếu n là số chẵn.

a) Hãy thiết lập công thức tính năng lượng của các MO đối với cation xicloheptatrienyl theo α β.

b) Hãy vẽ giản đồ MO của cation xicloheptatrienyl và ghi giá trị năng lượng của các MO tương ứng.

c) Hãy tính hiệu mức năng lượng giữa HOMO và LUMO, biết β = -3,40 eV.

d) Hãy tính số sóng (theo cm-1) của tia sáng gây ra sự dịch chuyển electron từ HOMO lên LUMO.

1.2. Các hợp kim phức được đặc trưng bởi một ô mạng cơ sở có hơn 100 nguyên tử. Tinh thể của những hợp chất này chứa các cụm nguyên tử làm bền hoá cấu trúc. Các nguyên tử không thuộc cụm được gọi là nguyên tử “keo”. Hợp chất X13Y4 có mạng tinh thể trực thoi (α = β = γ = 90°) với các hằng số mạng a = 8,16 Å, b = 12,34 Å, c = 14,45 Å. Khối lượng riêng của hợp kim là 4018 kg/m3. Các tinh thể của hợp chất này chứa các cụm kim loại gồm ba lớp (cụm A) (như hình, các lớp là k, m, n) và các nguyên tử “keo”. Mỗi ô mạng cơ sở chứa hai cụm A và số nguyên tử “keo” không vượt quá 30.

a) Mỗi cụm đơn A có bao nhiêu liên kết Y-X-Y?

b)Tính số nguyên tử trong ô mạng cơ sở của X13Y4.

c)Xác định X13Y4, biết rằng khối lượng của các nguyên tử “keo” chiếm 12,27 % tổng khốilượng hợp chất.

1.3. Một bệnh nhân nặng 60,0kg bị sốt đột ngột. Trong thời gian rất ngắn, nhiệt độ của cơ thể bệnh nhân tăng từ t1 = 36,5oC lên t2 = 40,5oC. Một cách gần đúng thô, giả thiết, cơ thể bệnh nhân tương đương với 60,0kg nước tinh khiết, không trao đổi nhiệt và chất với môi trường bên ngoài trong thời gian bị sốt. Các đại lượng ∆Ho, ∆So ∆Go dưới đây chỉ xét riêng cho quá trình nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2, không xét cho các phản ứng dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ đó và được tính trong điều kiện đẳng áp (p = const).

a) Khi sốt cao, cơ thể rất nóng do nhận nhiều nhiệt từ các phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể. Tính biến thiên entanpy ∆Ho (kJ) khi nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2. Biết rằng, nhiệt dung mol đẳng áp của nước được coi là không đổi trong khoảng nhiệt độ từ t1 đến t2.

b) Tính biến thiên entropy ∆So (J.K–1) khi nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2.

c) Tính biên thiên năng lượng tự do Gibbs ∆Go (kJ) khi nhiệt độ cơ thể tăng từ t1 lên t2. Biết rằng, entropy của nước tại 36,5oC, . ∆Go trong trường hợp này được tính theo công thức:

   Nếu thí sinh không tính được câu c, giả sử lấy để tính tiếp.

d) Khi sốt cao, cơ thể mất năng lượng một cách vô ích. Giả sử cũng với phần năng lượng đó, khi khỏe, người ấy chạy được một quãng đường dài nhất là bao nhiêu km? Biết rằng, năng lượng tiêu thụ khi chạy mỗi 1 km là 200kJ.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap