80 bài tập trắc nghiệm hóa học 11 về axit nitric  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 80 bài tập trắc nghiệm hóa học 11 về axit nitric. Các vấn đề như: phản ứng hóa học của Axit nitric đặc, hợp chất không được tạo ra khi cho axit nitric, Chất bị oxi hóa khi cho phản ứng với axit nitric.. Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit?
A. Axit nitric đặc và cacbon
B. Axit nitric đặc và đồng
C. Axit nitric đặc và lưu huỳnh
D. Axit nitric đặc và bạc
Câu 2: Cho 1,5 mol FeO vào dung dịch HNO3 loãng có dư. Số mol HNO3 đã phản ứng là
A. 10
B. 5
C. 3                                   
D. 8
Câu 3: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 10.
B. 11.
C. 8.                                  
D. 9.
Câu 4: Cho nhôm vào dung dịch HNO3 loãng, Al tan hết nhưng không có khí sinh ra. Tỉ lệ mol của Al Và HNO3 là:
A. 1: 2
B. 1: 1
C. 4: 15                             
D. 8: 19
Câu 5: Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?
A. NO
B. NH4NO3
C. NO2                                       
D. N2O5
Câu 6: Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO. Tổng các hệ số trong phương trình của phản ứng Oxi hóa khử này bằng:

A. 22
B. 20
C. 16                                 
D. 12
Câu 7: Phản ứng giữa kim loại magie với axit nitric đặc, giả thiết chỉ tạo ra đinitơ oxit. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học bằng:
A. 10
B. 18
C. 24                                 
D. 20
Câu 8: Phản ứng giữa kim loại Cu với Axit nitrric loãng giả thiết chỉ tạo ra nitơ monoxit. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học bằng:
A. 10
B. 18
C. 24                                 
D. 20
Câu 9: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 3.
B. 5.
C. 4                                   
D. 6.
Câu 10: Cho phản ứng : FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 +. Khi x có giá trị bằng bao nhiêu thì phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?
A. x =1           
B. x = 2          
C. x = 3          
D. A và C đúng

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap