Gần 240 câu hỏi bài tập trắc nghiệm về amin - aminoaxit - peptit - protein  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gần 240 câu hỏi bài tập trắc nghiệm về amin - aminoaxit - peptit - protein là tài liệu gồm có 237 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về chuyên đề amin, aminoaxit, peptit, protein. tài liệu được chia làm 3 phần: Amin và muối của amin; Aminoaxit và đồng phân của aminoaxit, peptit và protein; peptit và protein. Các bạn tham khảo nhé.
Câu 1: Tên thay thế của anlylisopropylvinylamin là
 
A. 3-N-vinyl-N-isopropylprop-1-enamin.
B. 1-N-vinyl-N-isopropylprop-2-enamin.
C. 3-N-anlyl-N-vinylpropanamin.
D. 1-N-anlyl-N-vinylpropanamin.
 
Câu 2: Tên thông thường của metylphenylamin là
A. N-metylanilin.
B. N-metylbenzenamin.
C. o-metylanalin.
D. Benzylamin.
Câu 3: C6H5-CH2CH2-NH2 có tên thay thế là
A. 1-Phenyletan-2-amin.
B. 2-Phenyletan-1-amin.
C. 1-Benzyletan-2-amin.
D. 2-Benzyleatn-1-amin.

Câu 4: CH2=CH-CH2-NH-CH(CH3)2 có tên gốc – chức là
A. 3-N-isopropylprop-1-enamin.
B. 1-N-isopropylprop-2-enamin.
C. Anlylisopropylamin.
D. Anlylpropylamin.
 
Câu 5: C2H5-NH-CH=CH-CH3 có tên gốc-chức là
A. Anlyletylamin.
B. Etylvinylamin.
C. Etylprop-2-enylamin.
D. Etylprop-1-enylamin.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap