90 bài tập trắc nghiệm về Hidrocacbon no môn Hóa học lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu bài tập gồm có 90 bài tập trắc nghiệm về Hidrocacbon no môn Hóa học lớp 11. Có 90 bài trắc nghiệm về chuyên đề Hidrocacbon no và đáp án được bôi đỏ. Các bạn có thể tải về tham khảo miễn phí. Tài liệu được cộng đồng chia sẻ trên mạng xã hội.

1. Hỗn hợp khí gas dùng ở gia đình là các ankan nào sau đây?
A. metan, propan và etan.
B. etan, propan và pentan
C. propan, butan và hexan.
D. butan, pentan và hexan.
2. Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công
thức của sản phẩm
3. Điều nào sau đây đúng ?
A. Các chất đồng phân là các chất có cùng công thức phân tử.
B. Các chất đồng phân là các chất có cùng khối lượng phân tử.
C. Các chất đồng phân là các chất có cùng khối lượng riêng.
D. Các chất đồng phân là các chất có cùng tính chất hoá học
4. Phản ứng nào dưới đây cho hexan tinh khiết qua tổng hợp Vuyêc (Wurtz) từ
A. propyl clorua và propyl clorua.
B. etyl clorua và butyl clorua.
C. metyl clorua và pentyl clorua
D. Cả A, B, C
5. Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp hai hidrocabon kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng thu được 48,4 gam CO và 28,8 gam H O. Hai hidrocacbon có công thức phân
6. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là
A. 1-clo-2-metylbutan B. 2-clo-2-metylbutan
C. 2-clo-3-metylbutan
D. 1-clo-3-metylbutan
7. Các xicloankan đều
A. không làm mất màu nước brom
B. không tham gia phản ứng thế bởi halogen.
C. không làm mất màu dung dịch KMnO
D. tan trong nước và trong dung môi hữu cơ, nhưng lại là dung môi tốt.
8. Số đồng phân cấu tạo xicloankan có cùng công thức phân tử C H 
9. Các nguyên tử cacbon trong ankan ở trạng thái
10. Một hidrocacbon E có %C = 75% . CTPT của hidrocacbon là
 cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 150
gam kết tủa trắng. Công thức phân tử của X,Y và số mol mỗi chất tương ứng là
A. etan 0,15 mol và propan 0,3 mol.
B. etan 0,3 mol và propan 0,15 mol.
C. propan 0,3 mol và butan 0,15 mol.
D. propan 0,15 mol và butan 0,3 mol.
13. Để nhận biết một hợp chất có chứa 2 nguyên tố cacbon và hidro, người ta thực hiện
phản ứng đốt cháy, sau đó dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy đi qua
A. đồng (II) sunfat khan.
B. nước vôi trong.
C. đồng (II) sunfat khan và dung dịch nước vôi trong.
D. dung dịch đồng (II) sunfat và dung dịch nước vôi trong.
14. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon no mạch hở X, Y liên tiếp nhau trong
dãy đồng đẳng thu được 11,2 lit cacbonic (đktc) và 12,6 gam nước. Công thức phân
tử của X, Y
15. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocacbon (X) thu được H O và CO theo tỉ lệ khối lượng
16. Chỉ ra nội dung sai khi nói về ankan
A. Các nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đơn C – C có thể quay
tương đối tự do quanh trục liên kết đó tạo ra vô số cấu dạng khác nhau.
B. Cấu dạng che khuất bền hơn cấu dạng xen kẽ. C. Không thể cô lập riêng từng cấu dạng được.
D. Phân tử metan không có cấu dạng.
17. Hợp chất có tên gọi là
A. pentan
B neopentan
C isopentan
D pentan
18. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu
được 96,8 gam CO và 57,6 gam H O. Công thức phân tử của A và B là
19. Khi cho isopentan tác dụng với Cl theo tỷ lệ mol 1:1 thì số lượng sản phẩm thế
monoclo tạo thành là  
20. Cho các xicloankan số chất tham gia phản ứng cộng với hiđro (xúc tác Ni, t )
22. Tính chất hóa học đặc trưng của ankan 
23. Hai chất hexan và xiclohexan
24. Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH , C H , C H (đktc) thu được 44 gam CO và 28,8 gam H O. Giá trị của V
25. Đốt 50 lit khí thiên nhiên chứa 96% metan, 2% nito, 2% cacbonic (về số mol). Thể tích
khí cacbonic thải vào không khí
26. Chỉ ra nội dung đúng
A. Các ankan đều nhẹ hơn nước. B. Ankan là những dung môi có cực
C. Ankan là những chất có màu.
D. Ankan tan được trong nước
27. Clorofom 
28. Chỉ ra nội dung sai, khi nói về phản ứng halogen hoá ankan
A. clo thế cho H ở cacbon các bậc khác nhau.
B. brom hầu như chỉ thế cho H ở cacbon bậc thấp.
C. flo phản ứng mãnh liệt nên phân huỷ ankan thành C và HF.
D. iot quá yếu nên không phản ứng với ankan.
29. 2,2-dimetylbutan có tên gọi khác
30. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp hai hidrocabon đồng đẳng liên tiếp nhau thu
được 2,24 lit CO (đktc) và 2,52 gam H O. Thể tích V lit có giá trị là

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap