60 câu trắc nghiệm hay về ancol - phenol - có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)


Câu 11: Số loại liên kết hiđro có thể có khi hoà tan ancol etylic vào nước là

 1. 1.
 2. 2.                         
 3. 3.                        
 4. 4.

Câu 12: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là

 1. 4.
 2. 2.                         
 3. 1.                        
 4. 3.

Câu 13: Đun nóng hỗn hợp metanol và etanol với H2SO4 đặc trong khoảng nhiệt độ từ 130oC đến 180oC. Số lượng sản phẩm hữu cơ thu được là

 1. 2.
 2. 3.                         
 3. 4.                        
 4. 5.

Câu 14: Ancol bị oxi hoá bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

 1. propan-2-ol.
 2. etanol.                 
 3. pentan-3-ol.
 4. 2-metylpropan-2-ol.

Câu 15: Ancol nào sau đây khó bị oxi hoá nhất ?

 1. Ancol sec-butylic.
 2. Ancol tert-butylic.  
 3. Ancol isobutylic.
 4. Ancol butylic.

Câu 16: Đồng phân nào của ancol C4H10O khi tách nước sẽ cho hai olefin ?

 1. Ancol butylic.
 2. Ancol isobutylic.
 3. Ancol sec-butylic.
 4.  Ancol tert-butylic.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap