180 bài tập trắc nghiệm hóa học 11 về Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 180 bài tập trắc nghiệm hóa học 11 về Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic. Các vấn đề được đề cập: công thức tổng quát của anđêhit, Đông phân của anđêhit cho trước tham gia phản ứng tráng gương, Số xeton có công thức phân tử cho trước... Tài liệu có 17 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác
định là
A. n > 0, a ≥ 0, m ≥ 1.
B. n ≥ 0, a ≥ 0, m ≥ 1.
C. n > 0, a > 0, m > 1.
D. n ≥ 0, a > 0, m ≥ 1.
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương?
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là
A. C8H12O4.
B. C4H6O.
C. C12H18O6.
D. C4H6O2.
Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là
A. isobutyranđehit. |
B. anđehit isobutyric.
C. 2-metyl propanal.
D. A, B, C đều đúng.
Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là
A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. C2H5CHO.
D. C3H7CHO.
Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa một loại nhóm chức) có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 55,81 và
6,97. Chỉ ra phát biểu sai
A. A là anđehit hai chức.
B. A còn có đồng phân là các axit cacboxylic.
C. A là anđehit no.
D. Trong phản ứng tráng gương, một phân tử A chỉ cho 2 electron.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap